Kodukant Läänemaa on MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant liige ja lähtub oma külaliikumise suunalises tegevuses Eesti Külaliikumine Kodukant Strateegiast.

Külaliikumise eesmärgid ja tegevused on seotud külade arendamisega.

Oma tegevustega nõustatakse, aktiveeritakse ja koolitatakse ettevõtlikke ning oma kodukohast hoolivaid inimesi. Soodustatakse võrgustumist ja koostööd nii külaelu eestvedajate (külavanemate, külaliidrite) kui ka kohalike ühenduste ja omavalitsuste vahel.

Soovitakse jõuda selleni, et:

  • külamajadest on kujunenud keskused, mis soodustavad kogukonnatunnet ja ühistegevust ning neis pakutakse piirkonna vajadustest lähtuvaid teenuseid ja piirkonda tutvustavaid tooteid
  • kohalikud omavalitsused ja vabaühendused teevad koostööd teenuste kättesaadavuse tagamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja töökohtade loomiseks
  • loodud on külavanemate või külades tegutsevate seltside huvikaitse ühendused ning nende teadlikkus ja oskused koostööks kohalike omavalitsustega ja ühenduste huvikaitse teostamiseks on tõusnud

Eesti Külaliikumine Kodukant VISIOON 2020

Eestimaa tegusad ja kestvad külad on atraktiivsed elupaigad, kus kogukonnad väärtustavad oma kodumaa ja koha eest seismist ning tähtsustavad koostegutsemist.

Eesti Külaliikumine Kodukant on suurim maaelu väärtusi edasikandev ja külade arengut toetav ühendus, mis omab nähtavat, tuntavat ja arvestatavat jõudu ning on rahvusvaheliselt tunnustatud

Allikas: Eesti Külaliikumine Kodukant strateegia 2014 – 2020

 

Koostas: Larissa Mandel