LEADER – meetme projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek 2016

Kodukant Läänemaa projektitaotluste hindamiskomisjoni poolt on tehtud hinnatud  projektide kohta meetmete kaupa projektitaotluste paremusjärjestuse ettepanek. Kõik projektitaotlused on Kodukant Läänemaa büroo poolt edastatud e-pria keskkonnas PRIA-le 30.05.2016.
PRIA teeb projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani (§ 41 lg 5) .

Kodukant Läänemaa projektid:

Koostööprojekt Kohalik Toit kättesaadavaks 2016

Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine
kultuuriparandikoolitusnetti