KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVUSPIIRKONNAS ON KOLM STRATEEGILIST TEGEVUSSUUNDA
 1. Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna ettevõtluse sh  piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine (meede 1).
 2. Elukeskkonna parendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (meede 2).
 3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine – meetme rakendamise eesmärk on siseriiklikus tegevusgruppide vahelises ja rahvusvahelise koostöö süsteemsus ja tulemuslikkus, taotlejaks saab olla ainult MTÜ Kodukant Läänemaa (meede 3).

TOETUSE EELARVE JA TÄHTAJAD 2021 ja 2022. aastal
 • Taotlusvoorud avanevad eeldatavalt: 
  Meede 4 (COVID-19 kriisi mõjude leevendamine) – 8.-14.12.2021
  Meede 2 (elukeskkonna parendamine) – 12.-18.01.2022
  Meede 1 (ettevõtluse aktiivsuse suurendamine) – 26.01-01.02.2022

ALUSDOKUMENDID

MEETME TINGIMUSED 
 • MEEDE 1 Piirkonna ettevõtluse sh  piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine (OÜ, FIE ja AS).
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamiseks 
   • turismitoodete arendamiseks 
   • kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamiseks
   • kohalikul ressursil põhineva energiamajanduse arendamiseks
   • turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamist toetavateks tegevusteks (nt koolitused, õppereisid, turundustegevused jms)
   • ettevõtluseks vajaliku tugivõrgustiku rajamiseks
 • MEEDE 2 Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (SA, KOV, MTÜ ja seltsing).
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • kultuuripärandi säilitamiseks, arendamiseks ja esitlemiseks
   • mainekujundus- või muude ühisprojektide teostamiseks
   • tagasi-ja sisserändele suunatud projektide teostamiseks
   • piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja teenuste parendamiseks 
  •  
 • MEEDE 4 COVID-19 kriisi mõjude leevendamine (OÜ, FIE, AS, SA, KOV, MTÜ).
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • e-teenuste juurutamiseks ja arendamiseks
   • ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute teostamiseks
   • turundamisele ja reklaamile suunatud tegevusteks
   • kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemiseks
   • ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks
  •  

NÕUDED TAOTLEJALE
 • Olulisemad nõuded taotlejale
  • Taotleja on KKLM tegevuspiirkonnas tegutsev
  • Taotleja on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist
  • Taotlejal on õigus ühes taotlusvoorus esitada üks projekt
  • Kui taotleja on varasemates KKLM LEADER taotlusvoorudes saanud toetust, siis õigus uue projekti esitamiseks tekib kui eelnevate projektide maksetaotlus on e-PRIAs esitatud, v.a. juhul kui taotleja on KKLM või saanud toetust ühisprojektile või on ühisprojekti partneriks

E-PRIA KESKKOND JA JUHENDID TAOTLUSE SISESTAMISEKS E-PRIAS

TAOTLUSEGA ESITATAVAD DOKUMENDID

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

 1. Projektitoetuse avaldus e-PRIA keskkonnas (täidetud avaldus e-PRIAs)
 2. Kodukant Läänemaa LEADER projekti taotlusvorm 
  kohustuslik dokument, lisada taotlusele e-PRIAs eraldi dokumendina
  NB! täiendatud 2020
 3. Tulude-kulude prognoos  
  Kohustuslik dokument v.a. KOV ja seltsing, lisada taotlusele e-PRIAs
 4. Majandusaasta aruanne
  Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne esitatud Äriregistris või FIE E-vorm esitatud Maksu-ja Tolliametile, v.a. KOV ja seltsing, lisada taotlusele e-PRIAs
 5. Hinnapakkumised
  Maksumus üle 5000 € 3 võrreldavat pakkumist, maksumus 1000-5000 € vähemalt 1 pakkumine, lisada taotlusele e-PRIAs
 6. Lisaks vaata täpsemalt juhendist juhendist – KKLM nõutavad dokumendid taotlemisel (uuendatud 15.10.20)

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID, KUI ON ASJAKOHASED:

 1. Omandiõigust või õiguslikul alusel kasutuseks andmist kajastav dokument seadmete, masinate soetamisel või ehitamisel, vt täpsemalt
 2. Kasutatud masina soetamisel kasutatud masina või seadme kohta hinnapakkumus, millele on lisatud samaväärse uue masina või seadme hinnapakkumus
 3. Ehitustegevuse korral ehitustegevuse kooskõlastus omavalitsusega(kohustuslik dokument igasuguse ehitustegevuse korral)
 4. Ehitustegevuse korral ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil (kohustuslik esitada vähemalt väljavalitud hinnapakkumine sellel vormil)
  NB! Ehitusinvesteeringu pakkumuse saab esitada asjakohast teenust pakkuv ettevõte, kellel on täidetud ehitusseadustiku §24 kohane kutsekvalifikatsiooninõue.
 5. Ehitustegevuse korral väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks. 
  Juhul, kui ehitusprojekti koostamine on osa LEADER projektist, siis esitada eskiislahendused, asendiplaan vm kirjeldus
 6. Ühiste kavatsuste kokkulepe allkirjastatuna kõigi projektis osalevate partnerite poolt, milles on välja toodud projekti tegevuskava ning partnerite rahaline panus projekti tegevustesse (kohustuslik dokument, vabas vormis)
 7. Projektijuhi CV kui taodeldakse toetust ühisprojekti raames projektijuhtimisele
 8. Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3-aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas
 9. MTÜ-de puhul (v.a. usulised ühendused) esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga liikmete nimekiri
 10. MTÜ-de ja SA-de puhul eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal (andmed sisestatakse e-PRIAsse, eraldi dokumenti ei pea esitama)
 11. MTÜ-de ja SA-de puhul, mis on eesmärgiga täita põhi-või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu esitada juhtimis- ja järelvalveorgani nimekirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist või MTÜ-de ja SA-de registrist
 12. Seltsingute puhul seltsingulepingu ärakiri ja seltsinglaste nimekiri