kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 1/2024

view this in your browser

ÜLDKOOSOLEKU eelteade

Järgmine Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub 26. veebruaril kell 14.30 - 16.00 veebis Zoomi keskkonnas.

Üheks päevakorra punktiks on põhikirja muudatuste kinnitamine. Üldkoosoleku täpne päevakava saadetakse liikmetele hiljemalt 15. veebruariks.

Kodukant Läänemaa põhikirja muutmine

MTÜ Kodukant Läänemaa põhikirja muutmise protsess toimus vahemikus august 2023 - jaanuar 2024. Tegevust nõustas Kaidi Holm MTÜ Juhatuse Kompetentsikeskusest.

Põhikirja koostamisel:
· Viidi põhikiri vastavusse kehtiva seadusandlusega (sh MTÜ ja LEADER toetust reguleerivad määrused).
· Uuendati Ühingu eesmärki ja põhitegevuste loetelu.
· Lihtsustati põhikirja ülesehitust ja korrigeeriti sõnastust.

Muudetud põhikiri, muudatuste seletuskiri ning Ühingu eesmärgi ja tegevuste uue ja vana versiooni võrdlustabel saadetakse liikmetele tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks e-kirjaga. Ettepanekud palume saata aadressile: laaneliider@kklm.ee hiljemalt 14.02.2024.
Samuti on need leitavad kodukant läänemaa koduleheküljel.

Kodukant Läänemaa soovib taotleda ESF+ vahenditest toetust ühisstrateegia 2023-2027+ sotsiaalteenuste arendamise meetme rakendamiseks

Kodukant Läänemaa annab teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest meie tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegia 2023-2027+ sotsiaalteenuste arendamise meetme rakendamiseks ESF+ vahenditest.
Tegevuspiirkond hõlmab Lääne - Nigula valda, Vormsi valda, Haapsalu linna maalist piirkonda (endine Ridala vald) ning osa Lääneranna vallast (endine Lihula vald ja Hanila vald)

Kavatseme taotleda toetust meetmest 21.4.9.2 "Kogukonna juhitud kohalik areng" sekkumiste 21.4.9.21 "Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine" ja 21.4.9.22 ""Inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine" elluviimiseks.


"Arukad külad, nutikad kogukonnad" koostööprojektis osalenud kogukonnad viivad ellu oma ideid

Kodukant Läänemaa alustas 2023. aasta kevadel koostööprojekti, mille ühe tegevusena said kogukonnad osaleda ideekiirendis otsimaks nutikat lahendust enda kogukonna murekohale lahenduse leidmiseks.
Aasta lõpus oli nendel kogukondadel võimalus taotleda nö stardiraha enda idee elluviimiseks Kodukant Läänemaa poolt korraldatud vihmavarjuprojektist "Innovatsiooniosakud".

Oma taotlusele said rahastuse 4 kogukonda: MTÜ Mägari Külaselts, MTÜ Vormsi Kraam, Vormsi Kalapüüdjate Ühing MTÜ ning MTÜ Risti Huvi.

Mägari külaseltsil on plaan soetada teisaldatavad päikesepaneelid, akud energia salvestamiseks ja päikeseenergial töötavad valgustid nende külakogukonda, edendades seeläbi jätkusuutlikku energiatootmist ja pakkudes kogukonnale uuenduslikku lahendust, mis võimaldab ka kogukonnaplatsil elektrit toota ja kasutada seda paindlikul ning efektiivsel moel. Hetkeolukord külaplatsil on väljakutseid pakkuv, kuna elektri puudumine piirab kogukonna tegevusi ja ühtsustunnet.

MTÜ Vormsi Kraam tuli ideekiirendisse, et arendada saarel loodusturismi ning pakkuda elanikele ja ka külastajatele aastaringselt erinevaid sellealaseid tegevusi. Hetkel Vormsis organiseeritud loodusmatku ei pakuta, on ainult võimalus tellida giidiga kultuurituure. Saarel on olemas tähistatud matkarajad Suuremõisas ja Rumpos, kuid puuduvad näiteks organiseeritud linnuvaatlusretked, räätsa- või kajakimatkad, samas on Vormsis selle jaoks looduslikult head eeldused olemas. Projekti käigus töötatakse välja erinevad loodusretkede marsruudid, mida saab pakkuda aastaringselt. Koostatakse retki tutvustav infomaterjal ning soetatakse räätsaretkede jaoks vajalikud vahendid.

Vormsi Kalapüüdjate Ühingul on soov luua rannaaladele, kus on väljakujunenud tihedamad peatus- ja puhkealad, nutikad prügilahendused ning innovaatilised ja inspireerivad infotahvlid, mis tutvustavad küla ja piirkonda. Vormsis on palju kauneid rannaääri, mida suvisel perioodil külastab suur hulk inimesi. Kalamehed, külastajad, kes otsivad telkimispaika, linnuvaatlejad, turismigrupid, loodusuurijad jne. Aktiivsemad külaseltsid on omaalgatuslikult korrastanud ja loonud selleks kenad tagasihoidlikud platsid ja randumispaigad, kus on mugav telkida, on olemas laud ja pingid ning saab jätta kaldale paadi. Nutikate prügilahenduste loomine aitab vähendada prügi laiali sattumist loodusesse, kus on seda raske üles leida, kokku korjata ja kontrolli all hoida. Tegemist on pilootprojektiga, kus Ühing soovib jõuda järeldusele, kas antud lahendus on sobiv ja mõistlikult tasuv külarandadesse. Eesmärgi täitmise korral soovitakse antud lahendust laiendada teistele rannaaladele, et jõuda ühtse ja toimiva süsteemini kogu Vormsil. Projekti raames paigaldatakse prügikastid ja infotahvel Norrby randa.

MTÜ Risti Huvi tuli ideekiirendisse, et tagada Risti taluturu jätkusuutlikus, motiveerides kohalike inimesi valmistama tooteid turul müümiseks. Luua tingimused, et taluturg oleks kauplemiskoha kõrval ka kohtumispaik. Hetkeseisuga on enamus müüjaid pärit Harjumaalt, Raplamaalt ja Läänemaalt, kohalikke müüjaid aga peaaegu ei ole. Risti taluturu korraldaja Tiina Ojamäe sõnul on väljaspoolt tulevate müüjatega väga ebakindel korraldada regulaarseid turupäevi. "Kui neil võimalus tekib, siis valivad nad oma kodulähedasema müügikoha. Analüüsides turu jätkamise ja ellu jäämise võimalusi, oleme aru saanud et peame aitama kaasa, et kohalike müüjate arv turumüüjate seas suureneks", lisab Ojamäe. Kohalike osalejate arvu suurendamiseks soetab MTÜ Risti Huvi turu läbiviimiseks erinevat inventari, mida müüjad kasutada saavad.

Lisaks kogukondade tegevuste elluviimisele on koostööprojektis "Arukad külad, nutikad kogukonnad" 2024.aastal kavas veel 2-päevane seminar Vormsi saarel, õppereis Taani maapiirkondadesse ning lõpuseminar Harjumaal.

KÜSKI toetusmeetmed vabaühendustele ja kogukondadele 2024. aastal

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital plaanib alanud aastal jätkata järgmiste toetusprogrammide korraldamist vabaühendustele ja kogukondadele:


 • Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor kuulutatakse välja juba jaanuaris, taotluste esitamise tähtaeg on 15. märtsil 2024.
 • Rahvusvaheliste koostööprojektide 2024. aasta taotlusvoorud kuulutatakse välja esimeses kvartalis, konkursid on avatud raha taotlemiseks jooksvalt kuniks eelarvet jätkub. Rahvusvaheliste koostööprojektide konkursil on kolm alamkonkurssi, kust toetust taotleda ja nendeks on:
– reisitoetuste konkurss, mille kaudu toetatakse ühingute rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemist ning uute teadmiste Eestisse toomist, võimaldades Eesti ja välismaa kodanikuühiskonna asjatundjatel osaleda erinevatel üritustel siin- ja sealpool piiri;
– välisprojektide toetamise konkurss, kus ühingud, kes on saanud toetust välisfondist, saavad taotleda KÜSKilt projekti omaosaluse tasumist;
– rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuse konkurss, mille raames on Eesti ühingutel võimalik saada toetust katusorganisatsiooni, millesse nad kuuluvad või mis nad ise on, konverentside või mõne muu suursündmuse korraldamiseks Eestis.

 • Kogukonna eestvedaja stipendiumi konkurss kuulutatakse praeguste plaanide järgi välja märtsis ja taotluste esitamise tähtaeg on plaanitud maikuusse 2024.
 • Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotluvoor on plaanis välja kuulutada aprillis ja taotluste esitamise tähtaeg on plaanitud juunikuusse 2024;
 • Kodanikuühiskonna innovatsioonifondist toetuste taotlemise, mille fookusteema 2024. aastal on kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostöös elanikkonnakaitse/kriisivalmiduse taseme tõstmine, konkreetset tähtaega veel ei ole paigas, aga antakse sellest teada esimesel võimalusel.
 • Nutikate lahenduste ehk NULA inkubaatori läbiviimiseks otsitakse hetkel koostööpartnerit ning sellesse arenguprogrammi kandideerimisest antakse samuti teada KÜSKi koduleheküljel.
KÜSK on info- ja teabekeskuseks Euroopa Komisjoni rahastatava „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ ehk CERV programmi taotlusvoorudele, millest juba avatud on:
 • soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoor, taotluste esitamise tähtaeg 29. veebruaril 2024;
 • laste õiguste ja osalemise taotlusvoor, taotluste tähtaeg 26. märtsil 2024;
 • linnade ja valdade võrgustike taotlusvoor, taotluste tähtaeg 18. aprillil 2024;
 • naiste- ja lastevastase vägivalla vastu võitlemine ja vägivalla ennetamise taotlusvoor, taotluste tähtaeg 24. aprillil 2024.
CERV programmi voorud, mis on plaanis avada taotlemiseks 2024. aastal:
 • sõpruslinnade taotlusvoor kuulutatakse välja jaanuaris 2024;
 • Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor kuulutatakse välja jaanuaris 2024;
 • Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoor kuulutatakse välja märtsis 2024.

Algas konkurss väikeettevõtjale

"EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2023"

Alanud on Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA 2023 aasta parimaid väike ja keskmise suurusega ettevõtteid tunnustav konkurss "EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2023". Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2024.
Konkursi tingimustega saab tutvuda kodulehel. Samuti leiab sealt kandideerimiseks vajalikud ankeedid.
"Eesti Ettevõtlik Vaim 2023" ettevõtluskonkursil on 7 erinevat kategooriat. Lisaks selgub parim ettevõtjate koostööd edendav organisatsioon.
Väikeettevõtjad on Eesti majanduse varjatud tugisambad. Samas pole väikeettevõtjaks olemine lihtne, sageli tuleb edu saavutamiseks panustada puhketundide ning pere arvelt. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon EVEA valib tublimaid väikeettevõtjaid juba 2013. aastast.
Võitjad kuulutatakse välja Eesti Ettevõtlik Vaim 2023 ja ettevõtjate konverentsi SÜDI ühisüritusel 5.märtsil Viimsi Artiumis. Konkursile võib oma kandidatuuri esitada ettevõte ise, samuti võib seda teha ettevõtlusorganisatsioon, kohalik omavalitsus või lihtsalt hea sõber või koostööparter.
Konkursil võivad osaleda kõik hiljemalt 31.12.2021.a. tegevust alustanud mikro, väikesed ja keskmised ettevõtted (VKE),
*kus töötab alla 250 töötaja,*mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või*mille bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot.
Kõigi konkursile esitatud ettevõtete puhul võetakse hindamisel aluseks nende Äriregistrile esitatud aruandeid ja avalikest registritest saadavaid näitajaid nagu käive, kasum, rentaablus, töökohtade loomine, ekspordivõime, investeeringud jne. Iga kategooria all võetakse täiendavalt arvesse just sellele kategooriale omaseid näitajaid, lisaks hinnatakse ettevõtjate ühiskondlikku aktiivsust. Vajadusel võtab EVEA nominentidega andmete täpsustamiseks ühendust. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2024.
Kandidaatide hindamise viib läbi žürii, kuhu kuuluvad lisaks EVEA volikogu esindajatele eksperdid mitmest ülikoolist, Eesti Konsultantide Assotsiatsioonist, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikust ja Maaeluvõrgustikust.

2024 aasta on Kultuuririkkuse aasta

Kultuuriministeerium on teema-aastaid ellu kutsunud alates 2000. aastast. 2024. aastal tähistame teema-aastana Eesti kultuuririkkust.
Eesti kultuuririkkuse aastat koordineerib Integratsiooni Sihtasutus.

Seoses sellega on avatud taotlusvoor rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavate sündmuste (näiteks festivalide, laatade) korraldamiseks ja rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavate materjalide väljaandmiseks.
Toetust antakse projektidele, mida alles viiakse ellu või hakatakse ellu viima ja mis pole veel lõppenud. Toetust ei saa taotleda rahvusvähemuste katusorganisatsioonid.
Toetatavad sündmused peavad toimuma Eestis, aga toetust võib seejuures taotleda ka külaliste kutsumiseks väljastpoolt.
Maksimaalselt saab taotleda kuni 6000 eurot.

Loe täpsemalt SIIT.

Kümnes üle-eestiline avatud talude päev toimub

20.–21. juulil 2024

Populaarsel kogupereüritusel ootavad külla sajad talud ja maaettevõtted üle Eesti. Tutvustatakse toidutootmist ja maaelu, aga pakutakse ka süüa ning põnevaid tegevusi kogu perele.
Oodatud suvesündmusel osales 2023.aastal rekordiliselt 357 talu ning taludesse tehti rekordarv külastusi – üle 280 000. „Üks asi on rääkida, et toidutootmine ja sellesse panustavad töökad eestimaalased on olulised, hoopis teine asi aga on näha oma silmaga seda töökust ja ka töö hulka, mis maal elades on argipäev. Loodame, et ka uuel aastal ootavad sajad talud ja maaettevõtted üle Eesti inimesi külla, et neile oma tegemisi ja toodangut näidata,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas.
Viimati oli üritusel nii vanu osalejaid kui ka palju uusi. „Kõik korrad ehk üheksa korda on osalenud 21 talu, kaheksa korda 38 talu, üle poole kordadest on osalenud 187 talu (ehk 22%). Esimest korda osales tänavu 76 talu.
Ootame ka tuleval aastal osalema nii vanu tuttavaid kui ka uusi hakkajaid,“ ütles Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistuse juhataja Reve Lambur.
Avatud talude päeva korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium koostöös Maaelu Teadmuskeskusega. Teabe talude registreerimisest ja muu täpsema info avaldame 2024. aasta alguses.

Avatud talude päeva Läänemaal koordineerib Kodukant Läänemaa, 2023. aastal osales 11 talu.

Matsalu piirkonna 2023. aasta uudiskiri

Matsalu piirkond tegi kokkuvõtte 2023.aastast. Loe uudiskirja SIIT.

Eesseisvad sündmused

08.02.24 Veebikoolitus “Mesindus algajale”
14.02.24 Eesti Leader Liidu üldkoosolek
16.02.24 KKLM juhatuse koosolek
26.02.24 kl 14.30 - 16.00 KKLM ÜLDKOOSOLEK veebis
12.03.24 EMÜ Loodusturismi konverents
15.03.24 KKLM juhatuse koosolek
16.-17.03.24 Leivafestival Kultuurikatlas
27.- 28.04.24 Tallinn Coffee FestivalHaapsalu Kutsehariduskeskuses toimuvad koolitused leiad SIIT.