kaksiklogo pikk

UUDISKIRI 10/2023

view this in your browser

Detsembris avaneb elukeskkonna meetme taotlusvoor

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist elukeskkonna parendamise meetmes.

Meede on suunatud piirkonna eripära hoidmisele ja arendamisele ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamisele.

Taotlusvoor on avatud 13.-19.12.2023
Taotlusi saab esitada kuni kella 16-ni viimasel taotluspäeval.

Meetme maht on 75 590,85 eurot. Toetuse summa on 2 000 – 40 000 eurot, toetusmäär kuni 90%.
Taotlema on oodatud Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja seltsingud.

Täpsem info SIIN.

Konsultatsioonile saab registreerida:

Maarja Pikkmets
meetmespetsialist
5690 7685
maarja.pikkmets@kklm.ee

Liis Moor
tegevjuht
5816 4888
liis.moor@kklm.ee

Strateegia 2023-2027+ heakskiitmine ja eelarve kinnitamine

Regionaalminister kiitis 07.11.2023 käskkirjaga heaks kõikide tegevusrühmade strateegiad ja kinnitas strateegiate rakendamise eelarved. Kodukant Läänemaa LEADER kogueelarve järgmiseks perioodiks on 3 052 770,8 eurot, millest projektitoetused 2 375 559,11 eurot ja tegevuskuludeks 677 211,85 eurot.

Sotsiaalfond+ projektitoetuste eelarve on kinnitatud Sotsiaalkaitseministri 04.08.2023 käskkirjaga nr 120, Kodukant Läänemaa projektitoetuste eelarve on 229 102 eurot.

Järgnevalt tuleb strateegias korrigeerida meetmete ja tegevusrühma toetuse eelarved. Täiendavalt sisse viia pärast strateegia vastuvõtmist jõustunud määrusetest „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine“ ja „Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord“ tulenevad muudatused. Korrigeeritud strateegia tuleb uuesti vastu võtta kevadisel üldkoosolekul.

Täpsem ülevaade strateegia järelevalvest, heakskiitmisest ja eelarve kujunemisest:
https://kklm.ee/strateegia-2023-2027/

Kogukondade koostööprojekti esimene tegevusaasta oli tegus ja inspireeriv.

Kevadel alustas Kodukant Läänemaa, Nelja Valla Kogu ja Põhja-Harju Koostöökogu LEADER koostööprojekt „Arukad külad, nutikad kogukonnad“, mille eesmärgiks on kogukondadel leida ja ka rakendada nutikaid ja kestlike lahendusi oma piirkonna võimestamiseks, motiveerimiseks ja arendamiseks.
Projekt sai alguse aprilli keskel Tuula Kogukonnakeskuses toimunud avaseminaril, milles said osaleda kõik projektist huvitatud. Seminaril jagati täpsemat infot projekti toimumise, eesmärkide ja tegevuste kohta, kaardistati kogukondade kitsakohti ning räägiti projekti edasistest tegevustest. Seminaril toimunud põhjalikul arutelul selgusid kogukondadel teemad, millega projekti jooksul tegelema hakati – külakeskuse loomine, kohaliku ressurssi nutikas kasutamine, vabaaja veetmise viiside mitmekesistamine, avaliku ruumi paremaks muutmine jne.
Aprilli lõpus oli Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu kogukondade esindustel võimalus kandideerida koostööprojekti ideekiirendisse oma piirkonna uuendusvõimekuse tõstmiseks.
Kodukant Läänemaa piirkonnast kandideeris 7 ideed, millest kiirendisse pääses 5.
Pusku külaselts soovis oma rannaala muuta efektiivseks ja innovaatiliseks kooskäimise kohaks. Mägari külal puudub külaplatsil elekter – selle kitsaskoha soovisid nad ideekiirendi abiga nutikalt lahendada. Vormsi kalapüüdjate Ühing soovis lahendada prügiprobleemi saare rannikualadel, Vormsi kraam arendada saarel loodusturismi ning MTÜ Risti Huvi Risti taluturgu.
Ideekiirendi viidi ellu kolmes moodulis ning selle läbinud kogukondadel oli võimalus taotleda idee arendamiseks, testimiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsioonifondist.

Lisaks oma kogukonna probleemkoha nutika lahenduse leidmisele toimusid sellel aastal veel kolm eriteemalist motivatsioonipäevakut ning õppereis Iirimaale.
Juulikuus said huvilised osaleda teemapäeval „Kogukondade koostöö“ Suurupis toimunud Harju valla külade päeval, kus räägiti kogukondade koostööst ja seda eelkõige ürituste korraldamise võtmes.
Augustis toimus motivatsioonipäevak „Külastusettevõtlus Jõelähtme valla näidetel“, kus 20 huvilist Nelja Valla Kogu , Kodukant Läänemaa ja Põhja – Harju Koostöökogu kogukondadest kogusid inspiratsiooni ja motivatsiooni Kostivere Kultuurimõisas, Ajaveskis, Merkuuri liikuvas töökojas, Neeme kogukonna asutustes, Tajus, ja Rootsi Kallavere Külamuuseumis.
Kolmas motivatsioonipäevak, „Vabaühendused loodusturismi vedajatena“ toimus septembris Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas. Osalejad said tutvuda kohalike vabaühendustega, kes on endale hingeasjaks võtnud kohaliku looduse säilitamise, tutvustamise ja külastajate koolitamise. Päeva jooksul külastati Silma Õpikoda, mille tegevusi tutvustas üks eestvedajatest Marko Valker. Tuuru karjamõisas said huvilised tutvuda kogukonna tegevustega ning loodusturismi võimalustega. HEKSO Treehouses näitas nutikaid majutuslahendusi ning päeva lõpus kohtuti Matsalu Loodusfilmide Festival / Matsalu Nature Film Festivali eestvedaja Silvia Lotmaniga , kes rääkis festivali korralduse ajaloost, tänapäevast ning tulevikust.
Õppereis Iirimaa maapiirkondadesse leidis aset samuti septembris. Oma tegevuspiirkondade maaelu arengut, toimimist ja edukaid projekte tutvustasid kolm LEADER tegevuspiirkonda: Galway Rural Development, IRD Duhallow ja Kilkenny LEADER Partnership. Ühtekokku tutvuti nelja päeva jooksul 14 erineva projektiga, mille käigus õppis Eesti delegatsioon rohkelt sotsiaalse ettevõtluse, kaasamise ning vabatahtliku töö rolli kohta maaelu arengus. Muu hulgas väisas grupp ka Galway Ülikooli, kus anti ülevaade poliitika, teadusuuringute ja praktika sidumisest riiklikul, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil.

Koostööprojekt „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ jätkub 2024.aastal. Kavas on 2-päevane seminar Vormsi saarel, õppereis Taani maapiirkondadesse, lõpuseminar ning ideekiirendis osalenud kogukonnad saavad tänu toetusele ellu viia oma nutikad tegevused kogukonna probleemkoha lahendamiseks.

Kodukant Läänemaa lustis perepäeval Nõval

Pühapäeval, 3.detsembril kogunesid Kodukant Läänemaa liikmed ja hindamiskomisjon peredega Nõval, et tähistada üheskoos I adventi ning veeta koos üks vahva perepäev.

Nõva RMK loodusgiidide juhendamisel läbiti Peraküla matkarada, õpiti tundma jälgi looduses ning nauditi imelist lumist Eestimaa metsa.
Hiljem oli võimalus Nõva RMK Külastuskeskuses tutvuda Kodukant Läänemaa 2023 aasta tegemistega, mängida loodusalaseid teadmismämge, meisterdada jõuluehteid ning tutvuda maja väljapanekutega.
Sooja ja maitsva kõhutäie andis meile Nõva Mõisa Kohvik.

Kodukant Läänemaa 2023 aasta kokkuvõtte piltides video näol leiad SIIT.

Kodukant Läänemaa toetab Ukraina põgenike kohanemist maapiirkondades.

Kodukant Läänemaa toetusel viiakse novembris ja detsembris läbi hulgaliselt tegevusi, mille eesmärk on parandada Ukraina põgenike seotust kohaliku kogukonnaga, leida uusi ühistegevuse väljundeid ning kujundada ühtset inforuumi edaspidise suhtlemise hõlbustamiseks. Projekti tegevusi viivad ellu kohalikud vabaühendused MTÜ Pusku Külaselts, Võnnu Noorte Selts ja MTÜ Pere Looduspaik.

MTÜ Pusku külaselts viib läbi kolm keelekohvikut, millest kaks on tegelikult juba toimunud. „Soov keelekohvikus osaleda oli nii suur et pidime tegema kaks gruppi korraga, üks lastele ja üks täiskasvanutele“, räägib Pusku külaseltsi üks eestvedaja Svea Stamberg. Lisaks Tooraku turismitalus toimunud keelekohvikutele said Ukraina kogukonnad tutvuda Pusku külaga. Kolmas keelekohvik käesoleva projekti raames toimus 28.novembril Misona toas Haapsalus.

„Koos tegemise rõõmu“ nime all on tuntud Ukraina ja Võnnu kogukonnaliikmete koostegemised Võnnu seltsimajas. Tänu projektile said kogukonnad jälle kokku 17. novembril seebist lillede meisterdamise töötoas. Seltsi eestvedaja Ave Tapneri sõnul oli osalejaid palju kuna kogukondade üksteise taasnägemise soov oli suur.
8. detsembril toimunud koosviibimisel valmistati jõulupärgasid- ja küünlaid.

MTÜ Pere Looduspaik eestvedamisel tutvutakse erinevate huvitegevusi pakkuvate vabaühenduste ja tegevuskohtadega, et laiendada põgenike valikuvõimalusi vaba aja veetmisel. Projekti raames külastatakse Haapsalu Pitsikeskust, Tuuru karjamõisa ning „Väärikate värkstuba“ Panga külas, kus toimuvad ka erinevad töötoad.

Kodukant Läänemaa projekti „Ukraina põgenike kohanemine maapiirkondades“ rahastab Siseministeerium riigieelarvelistest vahenditest ning elluviivateks partneriteks on Vabaühenduste Liit ning Eesti Leader Liit.
Võnnu ja Ukraina kogukonnad seebist lillede valmistamise töötoas Võnnu seltsimajas.

Kodukant Läänemaa viib läbi koostööprojekti kohaliku agroturismi arendamiseks.

„Agroturism kui tulus lisateenus“, on Kodukant Läänemaa koostööprojekt Hiidlaste Koostöökoguga, mille eesmärgiks on valmistada ette rahvusvaheline koostööprojekt juba konkreetsete tegevustega partnerite tegevuspiirkonna agroturismi arendamiseks.

Projekti käigus tellitakse uuring, mille eesmärgiks on kaardistada tegevuspiirkondade agroturismi hetkeolukord ja potentsiaal. Uuring peaks andma vastuse küsimusele, millised on ettevõtjate eeldused, motivaatorid ja ootused agroturismiga tegelemisel. Samuti kirjeldama ettevõtjate teadmisi ja varasemaid kogemusi turismiga tegelemisel, nende valmisolekut taolise teenuse turule toomiseks ning vajadusi ning takistusi selles küsimuses.
Lisaks ettevõtjatele peaks selguma ka agroturismi turusektori kirjeldus, mille tulemusena valmib muuhulgas kokkuvõte külastaja profiilist ja tema ootustest pakutavale teenusele.

Projekti käigus kavandatav rahvusvaheline koostööprojekt peaks alguse saama 2024.aasta sügisel. Koostöös LEADER tegevuspiirkondadega Rootsist, Saksamaalt ja Prantsusmaalt on plaanis läbi viia nii siseriiklikud kui ka rahvusvahelised seminarid, õppereisid ja muud tegevused arendamaks agroturismi sektorit partnerite tegevuspiirkondades.

Läänemaa tunnustab 2023 ootab esiletõstmiseks säravaid tähti!

Läänemaa Sihtasutus kutsub märkama ja tunnustama tublisid tegijad!

On aeg tõsta esile sädeinimesi, kogukonna eestvedajaid, neid, kes hoolitsevad me tervise ja turvalisuse eest, toetavad sotsiaaltööga ning arendavad ja vaimustavad meie noori. Inimesed, kelleta elu Läänemaal ettegi ei kujuta -- nad on tõesti tunnustamist väärt!

Esita kandidaat või (veel parem) mitu, sest tunnustamine on lihtne viis meie säravatele tähtedele näidata, et hindame nende panust! Loe lähemalt ning esita kandidaat: https://laanemaa.ee/laanemaa-tunnustab-2023/

Eesseisvad sündmused:


13.-19.23 Meede 2 taotlusvoor KKLM tegevuspiirkonnas
12.12.23 Hübriidkonverents "Digipööre Eesti maamajanduses"
13.12.23 Teemavebinar Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide abil
15.12.23 Veebikoolitus "Toidutööstuse tootmisjääkide väärindamine"
15.12.23 KKLM juhatuse koosolek
18.-19.12.23 ELARD Euroopa LEADER Konverents

Haapsalu Kutsehariduskeskuses algavad koolitused leiad SIIT.