MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) koostas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kohase arengu toetuse meetme 19.1 alusel Kodukant Läänemaa strateegiat aastateks 2023-2027+. Strateegia ettevalmistusperiood oli ajavahemikul  aprill   2022 – mai  2023. Strateegia koostamise tegevuste  kavandamisel   ja elluviimisel  lähtuti LEADER-tegevuse eesmärkidest ja  kohaliku arengustrateegia  2023–2027 ettevalmistamise toetuse nõuetest. Strateegia koostamiseks määratud eelarve oli 68 500 eurot.

Strateegia võeti vastu 25.05.2023 toimunud üldkoosolekul.

KKLM taotleb kohaliku tegevusrühma toetuse eraldamist “MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+” rakendamiseks tegevuspiirkonnas, milleks on Haapsalu maapiirkond, Lääne-Nigula vald, Vormsi vald ja osaliselt Lääneranna vald (Hanila ja Lihula piirkond). Ühisstrateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ toetust ja Euroopa Sotsiaalfond+ toetust, mis annab peatselt võimaluse taotlusvoorude avanemiseks Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas. Strateegia elluviimist plaanitakse alustada aastal 2024.

ALUSDOKUMENDID

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus


25.05.2023 ÜLDKOOSOLEKUL VASTU VÕETUD STRATEEGIA

Kodukant Läänemaa strateegia 2023-2027+

Lisa 1. 2014-2021 perioodi mõju-uuring

Lisa 2. Tegevuspiirkonna analüüs


TOIMUNUD TEGEVUSED

Strateegia juhtrühma IV seminar (05.05.2023)

05.05.2023 toimunud juhtrühma ja liikmete seminaril vaadati üle tegevuspiirkonna analüüs ja strateegia eelnõu sh täpsustati SWOTi, visiooni, väljatöötatud meetmeid, rahastuskava ning seire korraldust.

Liikmete küsitlus (rahulolu-uuring)

23. – 30. jaanuaril 2023 viidi Kodukant Läänemaa liikmete seas läbi küsitlus, et uurida nende soove ja ootusi uueks LEADER-perioodiks. Küsitlusele vastas 36 liiget.

Liikmete küsitluse 2023 kokkuvõte

Osalemine Mtü Arenduskoda rahvusvahelisel LEADER koostööprojektide konverentsil (19.01.2023)

Kodukant Läänemaa koostööpartneri Mtü Arenduskoda poolt korraldatud koostöökonverentsi “Kestlik koostöö” tulemusena valmis nimekiri uudsetest ideedest järgnevateks võimalikeks koostööprojektideks kestliku ettevõtluse, kohaliku toidu ning energiakogukondade ja arukate külade arendamiseks.

LISA

Noorte teemaline arutelu (16.01.2023)

16.01.2023 toimunud noorte teemalisel arutelul olid kaasatud piirkonna noortevaldkonna tegijad ning samuti noorte esindajad. Arutleti teemadel, mis vajaksid kohalikul tasandil suuremat tähelepanu – piirkonna noorte võrgustumine, võrgustumine teiste piirkondade noortega, noorte ettevõtlikkus, töökasvatus ja -hõive, tegevused 18+ noortele.

Arutelu kokkuvõte

Strateegia juhtrühma III seminar (13.01.2023)

13.01.2023 toimunud juhtrühma ja liikmete seminaril tegeleti kahe prioriteetse meetme – Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine (Meede 1) ja Elukeskkonna parendamine (Meede 2) väljatöötamisega. Muuhulgas lepiti kokku toetatavates tegevusvaldkondades, seirenäitajates, taotlejatele esitatavates nõuetes ning toetussummades.

Arutelu slaidid

Töörühmade kokkuvõte

Elukeskkonna ja Sotsiaalfond+ meetme arutelu Lääneranna vallas (05.01.2023)

05.01.2023 toimunud arutelul kohtuti Lääneranna Vallavalitsuse, Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Pärnu Linnavalitsuse esindajatega. Arutleti Romantilise Rannatee jätkamise üle KKLM tegevuspiirkonnas, samuti üldisemalt Elukeskkonna parendamise meetme raames lubatud tegevuste üle. Kaardistati Lääneranna valla vajadused seose Sotsiaalfond+ meetmega.

Arutelu kokkuvõte

Sotsiaalfond+ meetme arutelu (13.12.2022)

13.12.2022 toimunud Sotsiaalfond+ meetme arutelul täpsustati sotsiaalvaldkonna olukorrast lähtuvalt strateegia SWOT-i ja visiooni. Lepiti kokku enim tähelepanu vajavad sihtrühmad ja võimalikud tegevused ning tegevuste elluviijad.

Arutelu slaidid

Töörühmade kokkuvõte

Strateegia juhtrühma II seminar (25.11.2022)

25.11.2022 toimunud juhtrühma ja liikmete seminaril täpsustati 29.09. KKLM, üldkoosoleku ettepanekutest lähtuvalt strateegia visiooni. Lisaks lepiti kokku kavandatavate meetmete meetmete eesmärgid.

Arutelu slaidid

Strateegia koostamise vahearuanne (31.10.2022)

Hiljemalt 31.10.2022 pidid kõik tegevusrühmad esitama PRIA-le strateegia kavandi koos tegevuskava täitmise ülevaatega. Strateegia kavandis pidi olema toodud vähemalt ülevaade tegevuspiirkonnast ja strateegia esmane sisukord, samuti see osa, mis kavandi esitamise hetkeks valmis on. Tegevuskava täitmise ülevaates tuli kirjeldada tegevuskava senist rakendamist.

Strateegia kavand

Tegevuskava täitmise ülevaade

Tegevuspiirkonna analüüs

KKLM üldkoosolek (29.09.2022)

29.09.2022 toimunud KKLM üldkoosolekul tutvustati lõppeva perioodi mõju-uuringut ning ideekorjeseminaride kokkuvõtet. Lisaks tutvustati tegevuspiirkonna sotsiaal- majanduslikku analüüsi, SWOT-i ning visiooni.

Üldkoosoleku slaidid

Üldkoosoleku protokoll

Strateegia juhtrühma I seminar (23.09.2022)

23.09.2022 toimunud strateegia juhtrühma I seminaril koostati tegevuspiirkonna SWOT ning visioon.

Arutelu slaidid

Ideekorjeseminarid (23.-31.08.2022)

Ideekorjeseminaride eesmärgiks oli välja selgitada, milliseid tegevusi peaks uuel perioodil Kodukant Läänemaa LEADER meetmest toetama.

Seminarid toimusid:

23.08 kl 12.30 Asuküla seltsimajas, Asuküla, Haapsalu

24.08 kl 12.30 Goldenbecki majas, Kullamaa, Lääne-Nigula

25.08 kl 12.00 Hullo rahvamajas, Hullo, Vormsi

30.08 kl 12.30 Lihula kultuurimaja, Lihula, Lääneranna

31.08 kl 12.30 Linnamäe Arenguseltsi maja, Linnamäe, Lääne-Nigula

Ideekorjeseminaride kokkuvõte (HeiVäl OÜ)

Asukülas tegi ettekande ettevõtja Priit Villemson Viirelaiult ja kogukonna ning külaelu arendamisest Linnamäe näitel rääkis Elle Ljubomirov.

Kullamaal jagasid oma kogemust väikeettevõtja ja rohemajanduse edendaja Eike Lepmets (Karu talu) ja kogukonna eestvedaja ning maaturismi guru Anneli Kana (MTÜ Metsanurme)

Vormsil rääkis Verno Soosalu Dagö Berry OÜ näitel transpordi väljakutsetest, äri-idee ja turustamiskanalite läbimõtlemisest. Kogukonna aktiveerimisest ja väikeettevõtlusest Vormsil tegi ettekande Läänemaa Sädeinimene 2021 Liina Jutt.

Lihulas jagasid ideid ja motivatsiooni ettevõtja ja visionäär Koit Uus ning Haapsalu noorte muusikali algataja ja loomeprojektide vedur Kai Tarmula.

Linnamäel rääkis Iglucrafti näitel brändi loomisest ja “oma loo” jutustamisest, lauda nurgas nokitsemisest 10 miljoni käibega ettevõtteks jõudmiseni Priit Kallas. Arukatest küladest Setomaa näitel rääkis Margus Timmo.

IDEEKORJE SEMINARIDE ESITLUSE VIDEOD:

Ideekorjeseminar Asukülas 23.08.22, ettevõtja Priit Villemson Viirelaiult

Ideekorjeseminar Asukülas 23.08.22,  kogukonna ning külaelu arendamisest, Elle Ljubomirov.

Ideekorjeseminar Kullamaal 24.08.22, väikeettevõtja ja rohemajanduse edendaja Eike Lepmets

Ideekorjeseminar Kullamaal 24.08.22, kogukonna eestvedaja ning maaturismi guru Anneli Kana.

Ideekorjeseminar Hullos Vormsil 25.08.22, kogukonna aktiveerimisest ja väikeettevõtlusest, Liina Jutt.

Ideekorjeseminar Hullos Vormsil 25.08.22, Dagö Berry OÜ näitel transpordi väljakutsetest, Verno Soosalu

Ideekorjeseminar Lihulas 30.08.22, ettevõtja ja visionäär Koit Uus 

Ideekorjeseminar Lihulas 30.08.22, Haapsalu noorte muusikali algataja ja loomeprojektide vedur Kai Tarmula.

Ideekorjeseminar Linnamäel 31.08.22, arukatest küladest Setomaa näitel, Margus Timmo.

Ideekorjeseminar Linnamäel 31.08.22, ettevõtja Priit Kallas.

Mõju-uuringu ja strateegia koostamise konsultandi hange

Lõppeva perioodi (2014-2022) mõju-uuringu hanke võitis Civitta AS. Uuring peaks andma vastuse, kuidas on LEADER meetmete kaudu perioodil 2014-2021 toetatud projektid aidanud kaasa strateegias seatud eesmärkide täitmisele. Hindamine hõlmab kõiki perioodil 2014-2021 lõpetatud LEADER projekte.

Strateegia koostamise konsultandi hanke võitis HeiVäl OÜ. Konsultandi ülesandeks on tegevuspiirkonna alusanalüüsi koostamine, kaasamiskoosolekute läbiviimine ning strateegia dokumendi koostamine.


Pria rahuldas strateegia koostamise toetuse taotluse

26.01. toimunud üldkoosolekul kinnitati uue strateegia tegevuskava ning anti juhatusele volitused tegevuskava täpsustada. Strateegia koostamist reguleeriv määrus jõustus veebruaris ning selle alusel viis juhatus tegevuskavasse sisse mõned täpsustused. 15.03-04.04 oli avatud e-Prias taotlusvoor, kuhu esitasime taotluse 68 500 euro suuruse strateegia koostamise toetuse saamiseks.

Pria rahuldas KKLM-i strateegia koostamise toetuse taotluse.

Strateegia koostamise täpsustatud tegevuskava


Strateegia 2023-2027 koostamise kavatsus

MTÜ Kodukant Läänemaa soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2023-2027 LEADER tegevustega jätkata. Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks esitame PRIA-le ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Uued strateegiad peavad olema PRIA-le esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

Strateegia koostamise tegevuskava

Üldkoosoleku protokoll_26.01.2022