MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) koostab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kohase arengu toetuse meetme 19.1 alusel Kodukant Läänemaa strateegiat aastateks 2023-2027. Strateegia ettevalmistusperiood   on  kavandatud ajavahemikku  aprill   2022   –   märts  2023.   Ettevalmistusperioodi   tegevuste  kavandamisel   ja elluviimisel  lähtutakse LEADER-tegevuse eesmärkidest ja  kohaliku arengustrateegia  2023–2027 ettevalmistamise toetuse nõuetest. Strateegia koostamiseks määratud eelarve on 68 500 eurot.

STRATEEGIA KOOSTAMISE MATERJALID

IDEEKORJE SEMINARIDE ESITLUSE VIDEOD: