MTÜ Kodukant Läänemaa asutati 1997. aastal, seltsinguna tegutseti 2003. aastani. 17. veebruari asutamiskoosolekul otsustati tegevust jätkata mittetulundusühinguna, ning ühendus kanti registrisse 22. märtsil 2003, asutajaliikmeid oli kokku 15. Samal aastal avati Lihula Rahvaülikooli ruumides Kodukandi infokeskus ja algatati Läänemaa külaliidrite projekt, mille eesmärgiks oli külaelu arengu hoogustamine. 28. detsembril 2004 otsustati maakondliku arenduskoja koosolekul MTÜ Kodukant Läänemaa baasil moodustada LEADER töögrupp ja alustati tegevuskava kooostamist.

2005. aastal kohtuti kõigi maakonna omavalituste juhtide, mitmete ettevõtjate ja külaliidritega, et tutvustada LEADER programmi. Samal aastal reorganiseeriti organisatsioon ja kujundati ümber LEADER tegevusgrupiks. Strateegia koostamise protsess algas 2006 aasta alguses, ning tänaseks päevaks on MTÜ st Kodukant Läänemaa saanud maakondlikul tasandil toimiv LEADER tegevusgrupp.

Põhieesmärk, tegevused:

Ühingu tegevuse põhieesmärgiks on Läänemaa maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse ja rahvakultuuri ning loodushoiu toetamine ning erinevate külaliikumiste ühendamine. Eesmärgi saavutamiseks, lähtudes kohaliku initsiatiivi toetamise ja kohaliku kogukonna kaasamise printsiibist, ühing:

 • toetab ja edendab küla- ja seltsielu;
 • aitab kaasa loodushoiu, maastikuhoolduse ja heakorra põhimõtete realiseerimisele;
 • toetab ajaloo- ja kultuuriväärtuste kaitset ning nende rekonstrueerimisega ja renoveerimisega seotud tegevusi;
 • toetab maamajanduse, sh väikeettevõtluse arengut;
 • toetab ja propageerib pere-, naiste- ja noorteliikumisi; osaleb tegevuspiirkonna valdkondlike arengustrateegiate loomisel ja rakendamisel;
 • teeb oma ettepanekuid maaelu puudutavate, s.h. riiklike projektide ja seadusandlike aktide eelnõude arutamisel;
 • osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes külade ja väikelinnade liikumist ja arengut toetavates projektides;
 • esindab oma liikmeid riigiasutustes, omavalitsustes ja teistes organisatsioonides;
 • aitab üles ehitada külasid ja külaliikumisi ühendavat üle-eestilist ja rahvusvahelist koostöövõrgustikku ning korraldab selle toimimist;
 • loob ise ja aitab kaasa külaliikumise andmebaasi loomisele; valmistab, tellib, ostab müüb ning levitab teavet, s.h. kirjalikke õppematerjale;
 • algatab ja aitab korraldada koolitusi, õppusi, seminare, konverentse ning õpiringe ja arengurühmade tegevust;
 • hangib, süstematiseerib ja levitab ühingu eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks vajalikku informatsiooni;

Kodukant Läänemaa töötab lähtudes Eesti kodanikeühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.