Kodukant Läänemaa on MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant liige ja lähtub oma külaliikumise suunalises tegevuses Eesti Külaliikumine Kodukant Strateegiast.

Külaliikumise eesmärgid ja tegevused on seotud külade arendamisega.

Eesti Külaliikumise Kodukant missioon on ühendada oma kodukoha eluskeskkonda ja külakogukondi arendavaid ühendusi, toetades kohalikku algatust, kodanikuaktiivsust ja ettevõtlikkust ning teostada riigi tasandil valdkondlikku huvikaitset.

Oma tegevustega nõustatakse, aktiveeritakse ja koolitatakse ettevõtlikke ning oma kodukohast hoolivaid inimesi. Soodustatakse võrgustumist ja koostööd nii külaelu eestvedajate (külavanemate, külaliidrite) kui ka kohalike ühenduste ja omavalitsuste vahel.

Eesti Külaliikumine Kodukant VISIOON 2030

Eestimaa küla on äge paik. Siin tegutseb ettevõtlik ja ühtehoidev kogukond, kes elab loodusega kooskõlas ning kasutab nutikalt ja säästvalt kohalikke ressursse.

Külas elavad terved ja elurõõmsad inimesed, kellest suur osa töötab kodus või lähiümbruses.

Külakogukond väärtustab ja hoiab oma eripärasid ja traditsioone.

Kohalikud omavalitused toimivad avatud koostöös kogukondadega ning on ühiselt loonud hea elukeskkonna tulevatele põlvedele.

Maal elamine on Eestis populaarne.

Allikas: Eesti Külaliikumine Kodukant strateegia 2030