Kodukant Läänemaa avab LEADER taotlusvoorud

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab aasta lõpul Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist. Tulenevalt Eesti maaelu arengukava 2014–2020 pikendamisest 2 aasta võrra, pikeneb ka LEADER meetme rakendamine. Uus programmiperiood algab 2023. aastal ning 2021. ja 2022. aasta on üleminekuaastad. Üleminekuaastateks eraldati kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mis sisaldab ka taasterahastu vahendeid COVID-19 kriisist tingitud olukorra leevendamiseks.

Taotlusvoorud avatakse kolmes meetmes, toetusi jagatakse kogusummas 775 285,55 eurot.

Ettevõtluse aktiivsuse suurendamismeetmest (Meede 1) saavad taotleda Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE). 

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamine (ehitus, rekonstrueerimine, seadmed vms), turismitoodete arendamine (sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused vms), kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamine, kohalikul ressursilpõhineva energiamajanduse arendamine, turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevatetoodete arendamist toetavad tegevused (koolitused, õppereisid, turundustegevused jms), ettevõtluseks vajaliku tugitaristu rajamine (konkreetsete kitsaskohtade kõrvaldamine, nt juurdepääs, sideühendused, veevarustus vms). 

Minimaalne toetussumma 2000€, maksimaalne toetussumma 64 000€, toetusmäär kuni 60%. Meetme maht 326 211€. 

Elukeskkonna parendamise meetme (Meede 2) eesmärgiks on hoida ja arendada piirkonna eripära ja kultuuripärandit ning parandada piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavust. Meetmesse saavad taotlusi esitada mittetulundusühingud, sihtasutused, omavalitsused ja seltsingud. 

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja esitlemine (sh objektide konserveerimine, taastamine ja eksponeerimine jms), mainekujundusprojektide teostamine (sh piirkonna eripära tutvustavate sündmuste korraldamine jms), piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja teenuste parendamine, sh tagasi- ja sisserände soodustamine (sh tugitaristu arendamine, heakorra parandamine, huvitegevuse võimaluste arendamine, elukeskkonna turvalisuse suurendamine, spetsiifiliste teenuste arendamine sh kogukonnateenused)

Minimaalne toetussumma 2000€, maksimaalne toetussumma on 64 000 eurot, üldine toetusmäär kuni 90%. Toetus seltsingutele on 500-2000 eurot, toetusmäär kuni 100%. Meetme maht 248 699€.

COVID-19 meetme (Meede 4) eesmärgiks on kriisi mõjude leevendamine ja ettevõtluse ümberkorraldamine kriisiga toimetulekuks. Taotlema võivad tulla Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused. 

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad e-teenuste juurutamine ja arendamine, ettevõtluse ümberkorraldamiseks vajalike investeeringute tegemine, turundamisele ja reklaamile suunatud tegevused, kaugtöökohtade loomiseks vajalike investeeringute tegemine, ettevõtluseks vajaliku uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine. 

Minimaalne toetussumma 2000€, maksimaalne toetussumma on 40 000€, toetusmäär kuni 60%. Meetme maht 200 375,55€.

TAOTLUSVOORUD ON AVATUD

Meede 4 – 8.-14.12.2021
Meede 2 – 12.-18.01.2022
Meede 1 – 26.01-01.02.2022
Kõikide taotlusvoorude puhul saab esitada projektitaotlusi kuni kella 16-ni viimasel taotluspäeval.

Kogukonnateenuse (toetusmäär 90%) ja suurprojektide (toetussumma 64 001 – 128 000€) tuleb eelnevalt esitada KKLM üldkoosolekule kinnitamiseks.

Meetmete infopäev toimub 3. novembril kell 15:00 ZOOMis.
Link: https://us06web.zoom.us/j/89223976583

Taotlejate nõustamised toimuvad Kodukant Läänemaa büroos (Karja 27, Haapsalu), veebi vahendusel, kirja või telefoni teel. Vajadusel toimub nõustamine ka taotleja juures. Palume konsultatsiooniaeg eelnevalt kokku leppida.

Liis Moor, tegevjuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 1), tel. +372 5816 4888, liis.moor@kklm.ee

Maarja Pikkmets, LEADER projektijuht, LEADER toetuste nõustamine (Meede 2, Meede 4), tel. +372 56 907 685, maarja.pikkmets@kklm.ee

Samuti nõustab taotlejaid SA Läänemaa.