Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub 20. veebruaril

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa kutsub kokku liikmete üldkoosoleku, mis toimub 20.02.2019, kell 15:00 Haapsalu Kultuurikeskuse Randlase saalis, Posti 3, Haapsalu.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

  1. KKLM LEADER Strateegia vahehindamise tulemuste tutvustamine ja vahehindamise kinnitamine
  2. Audiitori kinnitamine 2018 majandusaasta auditeerimiseks
  3. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamus 2018 majandusaasta aruande kohta
  4. Kodukant Läänemaa 2018 majandusaasta aruande ja 2019 tegevuskava tutvustamine ja kinnitamine
  5. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine (suurprojekti toetustaotlused esitamiseks LEADER meetmesse)
  6. Muud küsimused

NB! Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4 ).

Juhul, kui liikme esindajal ei ole võimalik planeeritud ajal koosolekul osaleda, on võimalik teha volitus kolmandale isikule, kes võib olla liikmesorganisatsiooni või ettevõtte seest või ka väljastpoolt. Volikirja võib saata digitaalselt allkirjastatuna koosolekueelselt aadressil laaneliider@kklm.ee või võtta koosolekule kohapeale kaasa. Ühel koosolekul osalejal ei tohi olla mitut volitust.

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le
5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.