Üldkoosolek toimub 19. märtsil kl 15

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 19. märtsil 2020 kell 15:00 (kogunemine alates 14:30) Haapsalu Kultuurikeskuse Rõdusaalis.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Päevakorra rakendamine (üldkoosoleku juhataja ning protokollija määramine, häältelugemiskomisjoni määramine, päevakorra kinnitamine)
2. Revisjonikomisjoni ja audiitori arvamus 2019 majandusaasta aruande kohta
3. Kodukant Läänemaa 2019 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2020 aasta tegevuskava tutvustamise ja kinnitamisega
4. Juhatuse liikmete valimine ja määramine
5. Revisjoni komisjoni liikmete määramine
6. Muud küsimused (KKLM strateegia eesmärkide täitmisest, ettevalmistused järgmise EL rahastusperioodi osas, Haapsalu ja Läänemaa maitsete aasta jms info)

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le

– 5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.
– Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4).

Märkused:
– Olemasoleva juhatuse volitused lõppevad 21.03.2020, seega toimuvad uue juhatuse valimised. Siit üleskutse mõelda, kes on need ärksad ja tegusad inimesed, kes võiksid ja tahaksid anda oma panuse Läänemaa arendamisse järgneval kolmel aastal. Uue juhatuse üks võtmeküsimustest on kindlasti ka uue rahastusperioodi valguses organisatsiooni strateegia kujundamine ja muu sellega seonduv, kuid ka käimasolevate tegevuste edasiviimine ja jätkumine.
– Kandidaate saab üles seada kuni 17.03 kl 24.00 kirjalikult (ühingu büroos või meili teel laaneliider@kklm.ee). Vajalik on esitada kirjalik ettepanek kandidaadi ülesseadmiseks (ettepaneku saab esitada KKLM liige) koos kandidaadi kirjaliku nõusolekuga (näidised manuses).
– Juhatus saab olla vastavalt põhikirjale 5-9 liikmeline ning vähemalt 75% juhatusest peavad olema liikmete esindajad. Reeglistik näeb ette, et iga juhatuse valimisega peab vahetuma vähemalt 1/3 selle liikmetest. Avaliku sektori esindajate osakaal peab olema alla 50%. KKLM tavapärane juhatus koosneb sektorite esindajatest selliselt, et kolm mittetulundusühingute esindajat, kolm kohalike omavalitsuste esindajat ning kolm ettevõtjate esindajat.
– Revisjonikomisjoni volitused lõppevad 02.10.2020 (3 aastat). Komisjoni kooseisu kuuluvad Astrid Roosileht, Jüri Ott ja Arvo Ninn. Kuna sel aastal planeeritakse üldkoosolek kokku kutsuda vaid üks kord, siis on vajalik kas olemasoleva revisjoni volitusi pikendada või valida uus.

Juhatuse liikme kandidatuuri ettepanek – näidis
Kandidaadi kirjalik nõusolek – näidis