Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale (tõlkes Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel).

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

LEADER lähenemise printsiibid:

  • Piirkonnapõhine lähenemine – poliitika rakendamisel võetakse aluseks kohalik tasand, mis võimaldab piirkonna potentsiaali äratundmist ja peamiste kitsaskohtade kindlakstegemist.
  • Altpoolt tulev algatus – kohalikud osalejad otsustavad strateegia väljatöötamise ja seavad kohaliku piirkonna prioriteedid.
  • Avaliku ja erasektori partnerlus – kohalikud tegevusrühmad liidavad avaliku ja erasektori ning määratlevad ja rakendavad kohalikku arengustrateegiat.
  • Uuenduslikkuse soosimine – kohalikke tegevusgruppe julgustatakse toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel.
  • Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav lähenemine – soositakse strateegiaid, mis toetavad kohalikku arengut terviklikult ning seovad erinevad sektorid omavahel.
  • Võrgustikutöö edendamine – eesmärk on vahetada saavutusi, kogemusi ja oskusteavet probleemide lahendamisel nii kohalike tegevusgruppide vahel, riigi sees, riikide vahel kui ka üleeuroopalisel tasandil.
  • Koostöö edendamine – ühis- ja koostööprojektide korraldamine koos teises piirkonnas, liikmesriigis või isegi kolmandas riigis asuva LEADER-rühmaga või sarnast lähenemist rakendava rühmaga.

Maaelus tegutsevaid sihtrühmi hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi ning taastuvaid loodusvarasid.

 

LEADER programm on osa pikaajalisest protsessist, kus iga piirkond (tegevusgrupi piirkond) peab looma olemasolevatele ressurssidele tuginedes oma strateegia. Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks moodustatakse partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid (inglise keeles local action group).

Partnerlus tähendab lihtsustatult rohkem või vähem formaalset koostööd kohalikul tasandil avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel.

Eestis tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi.

 

Kohalikud arengustrateegiad võimaldavad ühtselt vaadelda maaelu konkurentsivõime, keskkonna ja elukvaliteedi parandamise ja mitmekesistamise eesmärke. Kohalikud tegevusgrupid koostavad oma arengustrateegiad, mille nõuetele vastavust hindab maaeluministri loodud hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite alusel.

LEADER programmist on võimalik taotleda toetust kohaliku tegevusgrupi strateegiale vastavalt kohaliku tegevusgrupi kaudu. Selleks moodustab iga tegevusgrupp hindamiskomisjoni ja täidab kõik kaasnevad nõuded lähtuvalt maaeluministri määrusest 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus).

Kohalike tegevusgruppide esindajad osalesid nii põllumajandusministri moodustatud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 ettevalmistava juhtkomisjoni kui ka Rahandusministeeriumi vastava komisjoni töös.

Rohkem infot Maamajanduse infokeskusest.