Kodukant Läänemaa revisjonikomisjoni akt
Haapsalu 31.05.2021/1
Komisjoni liikmed: Jüri Ott, Marika Adman

 • MTÜ Kodukant Läänemaa 2020 majandusaasta aruande revideerimine
  Oleme vaadanud läbi mittetulundusühing Kodukant Läänemaa majandusaasta aruande 2020, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid ning tegevusaruannet. Meie arvates kajastab aastaaruanne õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Tegevusaruandes on kajastatud 2020 aastal organisatsiooni poolt elluviidud tegevused ja olulisemad otsused.
  Revisjonikomisjon edastab oma tähelepanekud seoses majandusaasta aruandes esitatud ja kontrollitud informatsiooniga:
   audiitori aruanne on koostatud põhjalikult ning professionaalsel kujul;
   tegevusaruanne on koostatud põhjalikult ning ülevaatlikult, andes selge ülevaate organisatsiooni tegevustest ja olulistest otsustest näidates organisatsiooni tegevuse ulatuslikkust;
   LEADER strateegia rakendamine on olnud edukas;
   toetuste taotlemisega seotud infopäevad on toimunud üle piirkonna erinevates paikades, võimaldades taotlejatel infot saada enda tegevuskoha läheduses;
   läbi tegevmeeskonna poolse nõustamise KKLM büroos, telefoni ja e-maili teel on taotlejad saanud takistusteta informatsiooni toetuste taotlemise kohta;
   paikvaatluste teel on taotlejatel võimalus oma tegevuse tutvustamiseks ning paikvaatlusel nähtut ja kuuldut võetakse arvesse taotluste hindamisel, mis annab kindlustunde, et toetused on õigesse kohta suunatud;
   ühing on avatud uutele liikmetele. Samas peame õigeks juhatuse poolt võetud suunda, et liikmeskonnas hoida aktiivseid liikmeid. Soovitame vaadata, kas piirkonnas on veel suuremaid organisatsioone, kes võiksid liikmeskonnas olla, kuid kes ei ole veel liitunud;
   ühingu väliskoostöö suundade osas, näiteks õppereiside näol, on vajalik, et läbiviidud tegevuste tulemusena saadud informatsioon ja teadmised leiaks kasutust Kodukant Läänemaa piirkonna arendamisel
   maakondlike tegevuste koordineerimisel on KKLM tegevus olnud tõhus, külaelu tegevuspiirkonnas on elav ning üha enam väärtustatakse elukvaliteeti maapiirkonnas.
  OTSUSTATI
  1.1. Esitada KKLM üldkoosolekule ettepanek kiita heaks KKLM 2020 majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.
  Marika Adman
  Komisjoni esimees
  /allkirjastatud digitaalselt/
  Jüri Ott
  Komisjoni liige
  /allkirjastatud digitaalselt/