KKLM Üldkoosolek 22.03. kell 15:00

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa liikmete üldkoosolek toimub 22.03.2017 kell 15:00 Haapsalu Kutsehariduskeskuses, Ehitajate tee 3, Uuemõisa.

 Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

 1. Logo konkursi tulemustest teavitamine
 2. Revisjoni komisjoni ja audiitori arvamus 2016 majandusaasta aruande kohta
 3. Kodukant Läänemaa 2016 majandusaasta aruande tutvustamine koos 2017 tegevuskavaga ja kinnitamine
 4. Hindamiskomisjoni liikme valimine
 5. Juhatuse liikmete valimine ja määramine
 6. Liikmemaksu suurusest (juhatuse ettepanek – mitte muuta)
 7. Üldkoosoleku heakskiitu vajavate projektitaotluste tutvustamine ja heakskiitmine

NB!

 • Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4).
 • KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le:
  5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

Olulised tähtajad seoses üldkoosolekuga:

 • 15.03. tähtaeg kogukonna- ja suurprojektide esitamiseks KKLM üldkoosolekule projektide esitamise kinnitamiseks (KKLM meede 2.1. ja 2.2.:
  • Kogukonnateenus on kogukonna vajaduspõhine ja paindlik teenus piirkonnas, kus tururegulatsioon ei toimi ja/või teenus ei ole kättesaadav. Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 % investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.
  • Vastavalt KKLM strateegiale on suurprojektid projektid, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt palju uusi töökohti) ning mille toetuse summa on suurem kui tavaprojektidel (suurem kui 64 000€), jäädes siiski alla 200 000€.
 • 15.03. tähtaeg juhatuse liikme kandidaatide esitamiseks
 • 15.03. tähtaeg hindamiskomisjoni asendusliikme kandidaadi esitamiseks seoses hindamiskomisjoni liikme tagasiastumisega (MTÜde esindaja)