Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor on avatud

posted in: Uudised | 0

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja areng.
Programm viiakse ellu kahe meetme kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine – toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressile kop@laanemaa.ee hiljemalt 1.aprillil kell 16.30
Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusvormid, abimaterjalid, määruse ja muud toetavad dokumendid SA Läänemaa kodulehel www.lak.ee