Üldkoosoleku kordus toimub 03.10

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa kutsub kokku liikmete üldkoosoleku korduse vastavalt KKLM põhikirja 5.9-le.
Üldkoosoleku kordus toimub 03.10.2018, kell 14:00 Iloni Imedemaal, Kooli 5, Haapsalu.

 

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

1. Liikmeskonda vastu võetud uute liikmete tutvustus
2. Ülevaade LEADER toetuste taotlemisest 2018. aastal
3. KKLM LEADER strateegia rakenduskava 2019 kinnitamine ja juhatusele volituse andmine rakenduskava muudatusteks
4. KKLM LEADER meetme hindamiskomisjoni liikmete valimine
5. KKLM üldkoosoleku otsust vajavate projektide tutvustamine
6. Muud küsimused

NB! Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4 ) .

Juhul kui liikme esindajal ei ole võimalik osaleda, võib teda asendada volitatud isik.

Kohalik tegevusgrupp tagab, et vähemalt 1/3 hindamiskomisjoni liikmetest vahetub kolme aasta jooksul alates nende liikmete valimisest (Leader määrus §4 lg8).

KKLM üldkoosolek kutsutakse kokku vastavalt KKLM põhikirja punkt 5.9-le
5.9. Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolek osalenud või esindatud liikmete arvust.