KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVUSPIIRKONNAS ON KOLM STRATEEGILIST TEGEVUSSUUNDA
 1. Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna ettevõtluse sh  piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine (meede 1).
 2. Elukeskkonna parendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (meede 2).
 3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine – meetme rakendamise eesmärk on siseriiklikus tegevusgruppidevahelises ja rahvusvahelise koostöö süsteemsus ja tulemuslikkus, taotlejaks saab olla ainult MTÜ Kodukant Läänemaa (meede 3).

TOETUSE EELARVE JA TÄHTAJAD 2018

Meede                Toetuse eelarve         Taotluste vastuvõtt            Taotluste hindamise tähtaeg

Meede 1              306 898 €                    4.-10.04.2018*                    12.06.2018

Meede 2              276 208 €                    25.04.- 03.05.2018*             03.07.2018

*kogukonnateenuse (toetusmäär 90%) ja suurprojektid (toetussumma 64 001 – 200 000€) esitatakse KKLM üldkoosolekule kinnitamiseks. Planeeritud üldkoosoleku kokkukutsumise aeg on 20.03.2018. Taotleja esitab üldkoosolekule tutvumiseks sellise projekti kohta KKLM projektitoetuse taotluse ja projekti eelarve vähemalt 5 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist KKLM büroole (s.o. hiljemalt 12.03.18).


ALUSDOKUMENDID

MEETME TINGIMUSED
 • MEEDE 1 Ettevõtluse, sh kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse, arendamine (meetmeleht)
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • ettevõtluseks vajalike investeeringute teostamine (ehitus, rekonstrueerimine, seadmed vms)
   • turismitoodete arendamine (sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused jms)
   • (uute) kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamine
   • kohalikul ressursil põhineva energiamajanduse arendamine
   • turismitoodete ja kohalikul ressursil põhinevate toodete arendamist toetavad tegevused (koolitused, õppereisid, turundustegevused jms)
   • ettevõtluseks vajaliku tugitaristu rajamine (kitsaskohtade kõrvaldamine, nt juurdepääs, sideühendused, veevarustus vms)
   • vt täpsemalt meetmelehelt
 • MEEDE 2 Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (meetmeleht)
  • Meetme raames on võimalik taotleda toetust:
   • kultuuripärandi säilitamiseks, arendamiseks ja esitlemiseks
   • mainekujundusprojektide teostamiseks
   • piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja teenuste parendamiseks (sh tagasi-ja sisserände soodustamiseks)
   • vt täpsemalt meetmelehelt

TOETUSMÄÄRAD
 • Toetusmäärad
  • Taotleja on ettevõte 60%
  • Taotleja on MTÜ, sa kohalik omavalitsus 90%
  • Taotleja on seltsing 100%
  • Projekt on suunatud ettevõtlusele 60%
  • Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine sh kui on suunatud ettevõtlusele 90%
  • Mootor-, vee- ja maastikusõiduki soetamine või liisimine 30%
  • Kogukonnateenuse arendamine 90% (kogukonnateenuse projekti esitamise kogukonnateenusele suunatud 90%-lise toetusmääraga otsustab KKLM üldkoosolek, mis toimub 20.03.2018)
  • Teadmussiirde projekti elluviimine 90%

TOETUSE SUURUS
 • Investeeringuprojekt (nn tavaprojekt) 2 000 – 64 000 €
 • Suurprojekt 64 000 – 200 000 € (suurprojektide esitamise otsustab KKLM üldkoosoelk, mis toimub 20.03.2018)
 • Toetus seltsingutele 500 – 2 000 €

 TAOTLEMINE
 • Olulisemad nõuded taotlejale
  • Taotleja on KKLM tegevuspiirkonnas tegutsev
  • Taotleja on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist
  • Meede 1 taotleja taotlemisele eelneva 3 aasta tegevuse summaarne ärikasum on positiivne
  • Meede 1 taotleja taotlemisele eelneva majandusaasta käive on minimaalselt 2 000 eurot
  • Taotlejal on õigus ühes taotlusvoorus esitada üks projekt
  • Kui taotleja on varasemates KKLM Leader taotlusvoorudes saanud toetust, siis õigus uue projekti esitamiseks tekib kui eelnevate projektide maksetaotlus on e-PRIAs esitatud, v.a. juhul kui taotleja on KKLM või saanud toetust ühisprojektile või on ühisprojekti partneriks
 • LEADER toetuste taotlemine toimub uues e-PRIA keskkonnas elektrooniliselt
 • Juhend uues e-PRIAs kliendiks registreerimine
 • Juhend uues e-PRIAs taotluse esitamine (slaidid)
 • Videojuhend uues e-PRIAs taotluse esitamine
 • Kindlasti tuleb arvestada, et portaali kasutamiseks peate te olema PRIA klient või peavad olema teile antud kliendi esindamiseks kasutusõigused! Kindlasti ärge jätke kliendiks registreerimist või kasutusõiguste määramist viimasele minutile! Tõrgete tekkimisel küsige abi registrite osakonna infotelefonil 731 2311 või e-posti aadressil kliendiregister@pria.ee
 • NB! alates 24. aprillist saab kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe “värava” kaudu ning edaspidi saab mõlema portaali teenuste kasutamiseks volitusi anda keskselt ühest kohast, link ühisele väravale siit: https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login . Muudatustega suurendab PRIA ka turvalisust ja seetõttu ei saa enam sisenemiseks kasutada panga paroolikaarte, siseneda saab ainult ID-kaardi või Mobiili-ID-ga. 
 • NB! Vanas e-PRIAS antud esindusõigused kaotavad alates 24. aprillist kehtivuse ja klient peab uues portaalis andma uuesti volitused vana e-PRIA teenuste kasutamiseks! Volituste andmine toimub uue e-PRIA teenuses “Esindusõigused ja volitused”. Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varasemalt uues e-PRIAs antud täielikud volitused või kelle esindusõigus tuleneb äriregsitrist.
 • Kuni 24. aprillini kehtivad vanas ja uues e-PRIA-s eraldi õigused. Klient saab juba praegu uue e-PRIA teenuses anda ettevalmistavalt volitusi ka vana e-PRIA teenuste kasutamiseks. Need volitused hakkavad kehtima alates 24. aprillist.

TAOTLUSEGA ESITATAVAD DOKUMENDID

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

 1. Projektitoetuse avaldus e-PRIA keskkonnas
 2. KKLM_Leader_projektitoetuse_taotlusvorm_2018  (kohustuslik dokument, lisatakse e-prias eraldi dokumendina taotlusele)
 3. KKLM-projektitoetuse-taotluse-eelarve_(parandatud valemitega) (kohustuslik dokument; kui toetust taodeldakse ainult ehitustegevusele, siis täidetakse ehitustegevuse eelarve)
 4. Finantsprognoosid (meede 1) KKLM_Finantsprognoosid_ettevote (kommentaaridega) (kohustuslik dokument)
 5. Tulude-kulude prognoos (meede 2) KKLM_tulude-kulude-prognoos_MTÜ_SA_seltsing (kohustuslik dokument v.a. KOV ja seltsing)
 6. Majandusaasta aruanne (taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne esitatud Äriregistris või FIE E-vorm esitatud Maksu-ja Tolliametile, v.a. KOV ja seltsing)
 7. Hinnapakkumised (maksumus üle 5000 € 3 võrreldavat pakkumist, maksumus 1000-5000 € vähemalt 1 pakkumine, vt.täpsemalt juhendist)

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID, KUI ON ASJAKOHASED:

 1. Omandiõigust või õiguslikul alusel kasutuseks andmist kajastav dokument seadmete, masinate soetamisel või ehitamisel, vt täpsemalt
 2. Kasutatud masina soetamisel kasutatud masina või seadme kohta hinnapakkumus, millele on lisatud samaväärse uue masina või seadme hinnapakkumus
 3. Ehitustegevuse korral ehitustegevuse kooskõlastus omavalitsusega (kohustuslik dokument igasuguse ehitustegevuse korral)
 4. Ehitusteatise või -ehitusloakohustusliku hoone ehitamisel ehitustegevuse eelarve PRIA vorm (kohustuslik dokument)
 5. Ehitustegevuse korral ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil (kohustuslik esitada vähemalt väljavalitud hinnapakkumine sellel vormil)
 6. Ehitustegevuse korral väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks
 7. Ühisprojekti korral partnerite ühiste kavatsuste kokkulepe (kohustuslik dokument, vabas vormis), allkirjastatud kõigi osapoolte poolt (varasemates taotlusvoorudes oli selleks dokumendiks ühisprojekti tegevuskava vorm, kuid seda enam ei ole. Soovi korral võib aluseks võtta eelmise aasta vormi).
 8. Projektijuhi CV kui taodeldakse toetust ühisprojekti raames projektijuhtimisele
 9. Kodukant Läänemaa üldkoosoleku otsuse väljavõte kui taotletakse toetust kogukonnateenuse või suurprojektile
 10. Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas
 11. MTÜde puhul (v.a. usulised ühendused) esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga liikmete nimekiri
 12. MTÜ-de ja SA-de puhul eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal
 13. MTÜ-de ja SA-de puhul, mis on eesmärgiga täita põhi-või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu esitada juhtimis- ja järelvalveorgani nimekirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist või MTÜ-de ja SA-de registrist
 14. Seltsingute puhul seltsingulepingu ärakiri ja seltsinglaste nimekiri