KODUKANT LÄÄNEMAA TEGEVUSPIIRKONNAS ON KOLM STRATEEGILIST TEGEVUSSUUNDA
 1. Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna ettevõtluse sh  piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ning ettevõtluse arenguks vajalike tingimuste parandamine (meede 1).
 2. Elukeskkonna parendamine – meetme rakendamise eesmärk on piirkonna eripära hoidmine ja arendamine ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine (meede 2).
 3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine – meetme rakendamise eesmärk on siseriiklikus tegevusgruppidevahelises ja rahvusvahelise koostöö süsteemsus ja tulemuslikkus, taotlejaks saab olla ainult MTÜ Kodukant Läänemaa (meede 3).

TOETUSE EELARVE JA TÄHTAJAD 2019

Meede                Toetuse eelarve         Taotluste vastuvõtt            Taotluste hindamise tähtaeg

Meede 1              354 270 €                    7. – 13.03.2019 kell 16:00*                    10.05.2019

Meede 2              304 791 €                    3. – 9.04.2019   kell 16:00*                      5.06.2019

*kogukonnateenuse (toetusmäär 90%) ja suurprojektid (toetussumma 64 001 – 128 000€) esitatakse KKLM üldkoosolekule kinnitamiseks. Planeeritud üldkoosoleku kokkukutsumise aeg on 20.02.2019. Taotleja esitab üldkoosolekule tutvumiseks sellise projekti kohta KKLM projektitoetuse taotluse ja projekti eelarve vähemalt 5 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist KKLM büroole.

NB! Suurprojektitoetuse taotlused (toetuse summa 64 001 – 128 000 eurot), mis esitatakse heakskiitmiseks KKLM üldkoosolekule, esitatakse elektrooniliselt KKLM büroole aadressil laaneliider@kklm.ee hiljemalt 15.02.2019 tööpäeva lõpuks. Suurprojekti kohta esitatakse projektitoetuse taotlusvorm (KKLM vorm) ja projekti eelarve (näidis). Projektiga seotud materjalid saadetakse KKLM üldkoosolekule tutvumiseks ning taotlejal on võimalus tulla projekti üldkoosolekule tutvustama 20.veebruaril toimuvale üldkoosolekule Haapsalus algusega kell 15.00. 


ALUSDOKUMENDID

MEETME TINGIMUSED (MEETMELEHED)

TOETUSMÄÄRAD
 • Toetusmäärad
  • Taotleja on ettevõte 60%
  • Taotleja on MTÜ, sa kohalik omavalitsus 90%
  • Taotleja on seltsing 100%
  • Projekt on suunatud ettevõtlusele 60%
  • Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine sh kui on suunatud ettevõtlusele 90%
  • Mootor-, vee- ja maastikusõiduki soetamine või liisimine 30%
  • Kogukonnateenuse arendamine 90% (kogukonnateenuse projekti esitamise kogukonnateenusele suunatud 90%-lise toetusmääraga otsustab KKLM üldkoosolek, mis toimub 20.02.2019)
  • Teadmussiirde projekti elluviimine 90%

TOETUSE SUURUS
 • Investeeringuprojekt (nn tavaprojekt) 2 000 – 64 000 €
 • Suurprojekt 64 000 – 128 000 € (suurprojektide esitamise otsustab KKLM üldkoosoelk, mis toimub 20.02.2019)
 • Toetus seltsingutele 500 – 2 000 €

NÕUDED TAOTLEJALE
 • Olulisemad nõuded taotlejale
  • Taotleja on KKLM tegevuspiirkonnas tegutsev
  • Taotleja on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist
  • Meede 1 taotleja taotlemisele eelneva 3 aasta tegevuse summaarne ärikasum on positiivne
  • Meede 1 taotleja taotlemisele eelneva majandusaasta käive on minimaalselt 2 000 eurot
  • Taotlejal on õigus ühes taotlusvoorus esitada üks projekt
  • Kui taotleja on varasemates KKLM Leader taotlusvoorudes saanud toetust, siis õigus uue projekti esitamiseks tekib kui eelnevate projektide maksetaotlus on e-PRIAs esitatud, v.a. juhul kui taotleja on KKLM või saanud toetust ühisprojektile või on ühisprojekti partneriks
E-PRIA KESKKOND JA JUHENDID TAOTLUSE SISESTAMISEKS E-PRIAS
 • NB! alates 24. aprillist 2018 saab kõikidele e-PRIA teenustele ligi ühe “värava” kaudu ning edaspidi saab mõlema portaali teenuste kasutamiseks volitusi anda keskselt ühest kohast, link ühisele väravale siit: https://epria.pria.ee/epria2/login/#/login . Muudatustega suurendab PRIA ka turvalisust ja seetõttu ei saa enam sisenemiseks kasutada panga paroolikaarte, siseneda saab ainult ID-kaardi või Mobiili-ID-ga. 
 • NB! Vanas e-PRIAS antud esindusõigused kaotasid alates 24. aprillist 2018 kehtivuse ja klient peab uues portaalis andma uuesti volitused vana e-PRIA teenuste kasutamiseks! Volituste andmine toimub uue e-PRIA teenuses “Esindusõigused ja volitused”. Volitusi ei pea uuesti andma inimesele, kellele on juba varasemalt uues e-PRIAs antud täielikud volitused või kelle esindusõigus tuleneb äriregsitrist.

 
TAOTLUSEGA ESITATAVAD DOKUMENDID

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

 1. Projektitoetuse avaldus e-PRIA keskkonnas (täidetud avaldus e-PRIAs)

 2. Kodukant Läänemaa LEADER projekti taotlusvorm 2019 abiküsimustega (kohustuslik dokument, lisatakse e-prias eraldi dokumendina taotlusele), NB! täiendatud 2019
 3. Finantsprognoosid (meede 1, ettevõtjale) prognoosid 2019 (kohustuslik dokument)
 4. Tulude-kulude prognoos (meede 2, MTÜ-le, SA-le) KKLM_tulude-kulude-prognoos_MTÜ_SA_seltsing-2019 (kohustuslik dokument v.a. KOV ja seltsing)
 5. Majandusaasta aruanne (taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne esitatud Äriregistris või FIE E-vorm esitatud Maksu-ja Tolliametile, v.a. KOV ja seltsing, lisada taotlusele e-PRIAs)
 6. Hinnapakkumised (maksumus üle 5000 € 3 võrreldavat pakkumist, maksumus 1000-5000 € vähemalt 1 pakkumine, vt.täpsemalt juhendist KKLM nõutavad dokumendid taotlemisel)

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID, KUI ON ASJAKOHASED:

 1. Omandiõigust või õiguslikul alusel kasutuseks andmist kajastav dokument seadmete, masinate soetamisel või ehitamisel, vt täpsemalt
 2. Kasutatud masina soetamisel kasutatud masina või seadme kohta hinnapakkumus, millele on lisatud samaväärse uue masina või seadme hinnapakkumus
 3. Ehitustegevuse korral ehitustegevuse kooskõlastus omavalitsusega(kohustuslik dokument igasuguse ehitustegevuse korral)
 4. Ehitustegevuse korral ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vormil (kohustuslik esitada vähemalt väljavalitud hinnapakkumine sellel vormil)
  NB! Ehitusinvesteeringu pakkumuse saab esitada asjakohast teenust pakkuv ettevõte, kellel on täidetud ehitusseadustiku §24 kohane kutsekvalifikatsiooninõue.
 5. Ehitustegevuse korral väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks. 
  Juhul, kui ehitusprojekti koostamine on osa LEADER projektist, siis esitada eskiislahendused, asendiplaan vm kirjeldus
 6. Ühiste kavatsuste kokkulepe allkirjastatuna kõigi projektis osalevate partnerite poolt, milles on välja toodud projekti tegevuskava ning partnerite rahaline panus projekti tegevustesse (kohustuslik dokument, vabas vormis)
 7. Projektijuhi CV kui taodeldakse toetust ühisprojekti raames projektijuhtimisele
 8. Kodukant Läänemaa üldkoosoleku otsuse väljavõte kui taotletakse toetust kogukonnateenuse või suurprojektile (väljastab Kodukant Läänemaa)
 9. Teadmussiirde projekti puhul koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas
 10. MTÜde puhul (v.a. usulised ühendused) esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga liikmete nimekiri
 11. MTÜ-de ja SA-de puhul eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuste osakaal (andmed sisestatakse e-PRIAsse, eraldi dokumenti ei pea esitama)
 12. MTÜ-de ja SA-de puhul, mis on eesmärgiga täita põhi-või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu esitada juhtimis- ja järelvalveorgani nimekirjad, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist või MTÜ-de ja SA-de registrist
 13. Seltsingute puhul seltsingulepingu ärakiri ja seltsinglaste nimekiri