KODUKANT LÄÄNEMAA STRATEEGIA JA RAKENDUSKAVA
Kinnitatud KKLM üldkoosolekul 28.09.2016 ja PRIA 13.10.2016 otsusega nr 13-6/775.

KKLM strateegia 2014 – 2020+

Rakenduskava meetmed ja taotluste vastuvõtmise voorud 2017:
1.1 Piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine
Ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse tuleb esitada taotlused e-pria keskkonnas ajavahemikul 6. veebruar – 17. veebruar 2017.
1.2 Ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamine
Ettevõtjatele mõeldud ettevõtluse aktiivsuse suurendamise meetmesse tuleb esitada taotlused e-pria keskkonnas ajavahemikul 6. veebruar – 17. veebruar 2017.
2.1 Piirkonna eripära ja kultuuripärandi arendamine
Mittetulundusühingud ja vallad saavad esitada taotlusi elukeskkonna parandamiseks ajavahemikul 3. aprill – 17. aprill 2017 e-pria keskkonnas.
2.2 Piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamine
Mittetulundusühingud ja vallad saavad esitada taotlusi elukeskkonna parandamiseks ajavahemikul 3. aprill – 17. aprill 2017 e-pria keskkonnas.
3 Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine

ALUSDOKUMENDID LISAKS KKLM STRATEEGIALE JA RAKENDUSKAVALE

Maaeluministri 23.10.2015 määrus nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” (edaspidi LEADER määrus) taotlejale alates 4.peatükk;
LEADER määruse seletuskiri;
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013;
KKLM LEADER projekti taotluste menetlemise kord 12.09.2016
Meede1 hindamiskriteeriumid
Meede2 hindamiskriteeriumid

ESITATAVATE DOKUMENTIDE LOETELU, DOKUMENDIVORMID JA NÄIDISED

KKLM nõutavad dokumendid taotlemisel uuendatud 05.04.2017(loetelu)
KKLM Leader projektitoetuse taotlus 2017 KKLM vorm (kohustuslik dokument, lisatakse e-prias eraldi dokumendina taotlusele)
Ehitustegevuse kooskõlastamine omavalitsusega (kohustuslik dokument igasuguse ehitustegevuse korral)
Eelarve näidis (kohustuslik dokument)
Ehitustegevuse eelarve PRIA vorm (kohustuslik dokument ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone puhul, soovitame lisada ka muu ehitustegevuse puhul)
Ehitustegevuse hinnapakkumus PRIA vorm (kohustuslik hinnapakkumuse vorm vähemalt väljavalitud hinnapakkumusele)
Finantsprognoos (rahavood) – näidis (kohustuslik dokument, prognoosi pikkuseks 3 aastat peale projekti lõppu)
Ühisprojekti tegevuskava (kohustuslik dokument ühisprojekti korral)

ABIMATERJAL TAOTLEJALE

Leader infopäeva ettekanne (pdf) KKLM taotlemine 2017
Projektitaotluse esitamine e-PRIAs ekraanipiltidena (pdf) LEADER-projektitaotluse-esitamine-e-PRIAs.pdf
E-PRIA keskkond: http://www.pria.ee/et/ePRIA (NB! Taotlused esitada vanas e-PRIAS)

e_pria_scr

TOETUSE SAAJALE – NÕUDED TÄHISTAMISEKS

Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga, mille all on tekst “Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”:
Püstine eestikeelne värviline logo (194 kb, jpg)
Rõhtne eestikeelne värviline logo (169 kb, jpg)

Kodukant Läänemaa logo värviline (131kb, png, 1000 x 378)
Kodukant Läänemaa logo värviline (52 kb, png, 1000 x 213)

Infosildil tuleb kasutada Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logoga ja Euroopa Liidu embleemiga. Infosilt peab sisaldama ka tegevusgrupi nime.
Arvutis täidetav infosilt (251.71 kb, docx)

Logo ja embleem paigaldatakse:
plakatile, stendile, tahvlile, dokumendile, veebilehele, m-lahendusele, muule teabekandjale või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras.
Logo ja embleem paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.

Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus, tähistatakse kleebisega.
Kleebist kasutatakse järgmiselt:
1) väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26 × 45 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 45 × 26 millimeetri suurune kleebis;
2) suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70 × 120 millimeetri suurune kleebis või horisontaalne 120 × 70 millimeetri suurune kleebis.

Teavitus
Toetus üle 10 000 EUR – Plakat tegevuse või investeeringuobjekti asukohas
Toetus üle 50 000 EUR – Selgitav tahvel investeeringuobjekti või tegevuse asukohas

Plakat
Üle 10 000 eurot toetus: paigaldatakse toetatava objekti või tegevuse asukohta logoga ja embleemiga plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada
objekti või tegevuse asukohta, võib selle paigaldada taotleja esindusruumi või rajatisele. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab
asetsema logo koos embleemiga, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30 protsenti.

Infotahvel
Kui toetus ületab 50 000 eurot: Tähistatakse toetatav objekt või tegevus selgitava tahvliga.
1) tahvel paigaldatakse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta, mis asub objekti küljes või objekti või tegevuse vahetus läheduses;
2) tahvlile paigutatakse logo ja embleem, millele eraldatakse vähemalt 25 protsenti tahvli pindalast;
3) tahvlile märgitakse objekti või tegevuse nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30 protsenti tahvli kõrgusest;
4) tahvli minimaalne suurus on 500 × 300 millimeetrit (NB! Ei ole A3!). Alati võib teha ka minimaalsest suurema plakati / tahvli.