Kampaania: Kogukond, märka ja hooli!

posted in: Uudised | 0

Külaliikumine Kodukant kutsub osalema kampaanias:  Kogukond, märka ja hooli!
Algatuse eesmärgiks on pöörata kogukondade tähelepanu seal elavatele üksikutele eakatele ja erivajadustega inimestele, kaardistada nende abivajadused ning mõelda läbi, kuidas kogukond saab neid inimesi toetada ja kus on vajalik sotsiaaltöötaja ja omavalitsuse kaasamine.

Liikumine Kodukant töötab 2018. aastast koostöös Sotsiaalministeeriumiga välja mudelit vabatahtlike kaasamiseks Eestis hoolekandesse. Kampaanias osaledes aitad läbi mõelda, kuidas võiks toimida kogukonna poolt juhitud mudel: kus saab kogukond oma vabatahtlikega toetada abivajajaid ning millises osas vajatakse sellise mudeli toimimiseks tulevikus abi ja rahalist katet. Lähtuvalt kampaania tulemustest, esitatakse Sotsiaalministeeriumile 2020. aasta suvel täiendavad ettepanekud kogukonnapõhise kaasamismudeli toimimise ning rahastamise osas.  Seega –  head  kogukondade  eestvedajad – saate kaasa aidata, et teie kogukondades elavad inimesed ei jääks üksi, märkamata ja hooleta.

Soovid osaleda? Mis on järgmised sammud?

Osalejad: kuni 40 kogukonda. Kogukonnana peetakse silmas mingis piirkonnas toimivat inimeste rühma. Kogukond võib koosneda nii ühest kui mitmest külast, aga väga oodatud on ka toimivad kogukonnad linnades ja alevites. Oluline on, et on olemas eestvedajate grupp ja soov kaasa lüüa!

Ettevalmistus – kogukondade teavitus, osalejate registreerumine kuni 10. veebruarini 2020. Palume kõigil, kes on huvitatud kaasa lööma võtta ühendust Põhja piirkonna projektijuhi Anu Viltropi (anu.viltrop@gmail.com, tel +372 5665 9118) või Lõuna piirkonna projektijuhiga Eha Paas (ehapaas@gmail.com, tel +372 517 0214).

1.samm: Kogukonna aktiivgrupp võtab enda peale abivajaduste kaardistamise. Kogukonnast vähemalt ühe meeskonnaliikmega sõlmitakse vabatahtliku leping. Kaardistamiseks vajalikud  materjalid edastavad projektijuhid Eha või Anu. Ühtlasi teavitatakse ka sotsiaaltöötajat kogukonnamudeliga liitumisest.  Aeg: veebruar  2020.

2.samm: kogukonna esindus külastab piirkonna üksikuid eakaid ja täiskasvanud erivajadustega inimesi. Külastuse käigus vesteldakse inimesega, tutvustatakse kogukonna tegemisi ja pannakse kirja, millist tuge inimene vajab. Ühtlasi tuleb võtta inimese allkiri andmekaitse nõusolekule. Aeg: veebruar 2020.

3.samm: kogukonna esindaja annab Kodukandi esindajale (Eha, Anu või mõni meie koordinaatoritest) teada külastustest, edastab allkirjastatud andmekaitsenõusoleku paberid ning annab ülevaate, millal ja kelle juures käidi, mida räägiti ning millist abi inimesed vajavad. Koordinaator või projektijuht sisestab andmed andmebaasi, et eksperdid saaksid sisu analüüsida. Vajadusel edastab kogukond info abivajajatest kohalikule omavalitsusele. Aeg: veebruar-märts.

4.samm: Kohtumine kogukonna inimeste ja omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Kohtumisel tutvustakse külaskäikude tulemusi ning toimub arutelu, kuidas saab abi pakkuda kogukond, millega tegeleb edasi sotsiaaltöötaja. Ühtlasi lepitakse kokku, kas ja kuidas kogukond ja sotsiaaltöötaja omavahel edaspidi infot vahetavad.  Sellel kohtumisel võiks tutvustada meie hankejuhendmaterjale.  Kui vähegi võimalik, osaleb kohtumistel ka Kodukandi esindaja.  Aeg: märts 2020

5.samm: kogukond jagab omavahel ülesanded, kuidas toetatakse edaspidi neid inimesi, kes vajavad abi näiteks toidu toomisel, puude ladumisel, kogukonnasündmusele tulemisel jne. Meiega lepingu sõlminud kontaktinimene (vabatahtlik) annab mõlema kuu lõpus projektijuhile teada, kui kellegi juures käiakse. Projektijuht kannab külastused andmebaasi.  Aeg: aprill-mai.

6.samm: Projekti meeskond viib läbi küsitluse nende inimeste seas, kellel vabatahtlikud abiks käisid. Aeg: aprill

Osalevate kogukondadega lepime kokku ka mudeli testimisega seotud kulude katmise osas.

Osalemissoovist teatada hiljemalt 10. veebruariks!

Kirjuta Ehale, kui oled Võru-, Põlva-, Valga-, Viljandi-, Jõgeva-, Tartu-, Saare- Pärnumaalt ehapaas@gmail.com
Kirjuta Anule, kui oled Harju-, Rapla-, Järva-, Lääne- , Hiiu, Ida- ja Lääne-Virumaalt anuviltrop@gmail.com