Kodukant Läänemaa alustab strateegia koostamist aastateks 2023-2027

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2023-2027 LEADER tegevustega jätkata. Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks esitame PRIA-le ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Uued strateegiad peavad olema PRIA-le esitatud hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

LEADERi üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine läbi LEADER põhimõtte. Spetsiifilisteks eesmärgid on:

 • ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu
 • kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine
 • teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise
 • keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamine ja rakendamine
 • maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade edendamine.

Perioodil 2023-2027 on võimalus LEADER lähenemist laiendada Euroopa Sotsiaalfond+ rahastatavatele järgmistele tegevustele:

 • pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine
 • inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Euroopa Sotsiaalfondi+ rakendamine on kohalike strateegiate kaudu vabatahtlik, kuid selle kaudu on võimalik piirkonnal kasutada täiendavat rahastust.

Strateegia koostamise piirkond on 2017. aasta haldusreformi eelne Lääne maakonna territoorium:

 • Lääneranna valla Hanila ja Lihula piirkonnad
 • Kogu Lääne-Nigula vald (sh Kuke ja Rehemäe külad)
 • Haapsalu linn va linnaline piirkond
 • Vormsi vald

Strateegia koostamise raames on lubatud tegevused:

 • tegevuspiirkonna sidusrühma võimestamine ja koolitamine;
 • tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimine;
 • tegevuspiirkonna sidusrühmaga konsultatsiooni pidamine või eksperthinnangu tellimine;
 • kohaliku tegevusrühma toimimine.

Tegevuste kirjeldus:

TEGEVUSSISUAEGLÄBIVIIJA
Strateegia meeskonna koosolek 14.12.2021KKLM
KKLM üldkoosolekStrateegia koostamise tegevuskava ja eelarve kinnitamine26.01KKLM
Strateegia koostamise tegevuskava esitamine PRIAle 15.03-04.04.2022KKLM
Mõjuanalüüsi koostamineOlemasoleva strateegia rakendamise mõju piirkonnaleVeebruar-märtsKKLM
Tegevuspiirkonna analüüsPiirkonna geograafilise ja demograafilise kirjelduse koostamine tulevikuprognoos trendideleMärts-maiTeenusepakkuja
KaasamiskoosolekudTegevuspiirkonnas rahvakohtumiste läbiviimine strateegia koostamisest teavitamiseks, mõjuanalüüsi tutvustamiseks ja uue strateegia jaoks sisendi küsimiseksAprill-juuliKKLM (koosolekute praktiline korraldamine) ja teenusepakkuja (modereerimine, sisuline ettevalmistus ja kokkuvõtted)
Tuleviku analüüsTegevuspiirkonna arenguvajaduste, potentsiaali analüüs, SWOTAugust-septemberKKLM ja teenusepakkuja
Strateegia eesmärkide ja oodatavate tulemuste sõnastamineMõttetalgud sihtgruppide seas ja spetsialistidegaSeptember-detsemberKKLM strateegia juhtgrupp, juhatus, teenusepakkuja
Meetmete loomine ja kirjeldusKogutud sisendi põhjal meetmete loomineOktoober-detsemberKKLM strateegia juhtgrupp, KKLM juhatus
Strateegia dokumendi vormistamineLäbi viidud rahvakohtumiste, sihtgruppide kohtumiste ja teiste tegevuste põhjalJaanuar-veebruar 2023Teenusepakkuja
Strateegia kinnitamineValminud strateegia aastateks 2023-2027 kinnitamine KKLM üldkoosolekulMärts 2023KKLM
Strateegia esitamine PRIAleÜldkoosolekul kinnitatud strateegia esitamine PRIAle31.03.2023KKLM