Maaeluministeeriumi ja maaelu võrgustiku esindajad külastasid Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonda

posted in: Uudised | 0

16. oktoobril külastasid Maaeluministeeriumi ja Maaeluvõrgustiku ametnikud Kodukant Läänemaa piirkonda. Tutvustasime LEADER tegevust, arutasime senist LEADER strateegia rakendamise kogemust Läänemaal ning vahetasime mõtted tuleviku osas. Ühtlasi külastasime Kullamaal LEADER toetuse abil elluviidud mesilasteraapiatoa projekti Emesi OÜ-s Kullamaal.

Kohtumisel andis Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson ülevaate LEADER strateegia rakendamise hetkeseisust. Toetuste kogueelarvest on määratud ligi 96 protsenti, mis tähendab, et oleme jõudnud strateegia lõpusirgele. Määratud toetustest välja makstud on ligi pool, mis võrreldes teiste piirkondadega näitab, et projektide elluviimise tempo on Eesti keskmisel tasemel.

Määratud toetused on kooskõlas strateegiliste eesmärkidega – ettevõtluse poolelt on enim toetatud kohaliku ressursi väärindamisega seotud investeeringuid ning elukeskkonna poolelt on enim toetust suunatud kultuuripärandi valdkonda. Tegevusgrupp tegutseb maapiirkonna arendajana lisaks toetustele ka läbi enda koostööprojektide, olles sellel perioodil üks aktiivsemaid tegevusgruppe Eestis nii siseriiklike kui rahvusvaheliste koostööprojektide algatamisel ja elluviimisel.

Lisaks arutati teemasid nagu haldusreformi mõju, korduvtaotlejate projektide toetamine, organisatsiooniga seotud isikute projektide toetamine, vaided ning tehnilised probleemid. Kokkuvõttes saime senisele tegevusele positiivse hinnangu, kus märksõnadena jäid kõlama professionaalne tegevmeeskond ning tugev juhatus.

Kodukant Läänemaa poolt andsime Maaeluministeeriumile üle ka tänukirja hea koostöö eest LINC2019 korraldamisel koos klaasvitraaziga, millel kujutatud LEADER puu ning mis valmis LINC konverentsi ajal toimunud töötoas U-Stuudios rahvusvahelise LEADER kogukonna loominguna.

Mõned olulisemad kaasa antud mõtted:
– Kodukant Läänemaa piirkonnas on taotluste hulk ja konkurents toetuse saajate vahel väga suur, mis näitab selgelt vajadust sellise toetusmeetme järele. Lisaks oleme toetanud projekte, mis täidavad maapiirkonna vajadusi, kuid oma olemuselt kattuvad teiste Euroopa Liidu fondide eesmärkidega. Näiteks on põllumajandusfondist läbi LEADER meetme toetatud mitmeid sotsiaalvaldkonna projekte, mis näitab, et vajadus multifondide rakendamiseks piirkonnas on olemas.
– Kahe programmperioodi vahel tuleb tagada tegevusgruppidele piisav rahastus uue perioodi strateegia ettevalmistamiseks. Juhul, kui tegevusgrupp soovib kasutada kulutusteks ettemakse võimalust, siis võiks limiidi osas säilida paindlikkus nii tagasimaksmisel kui limiidi uuesti kasutamisel.
– Tegevusgruppidele on probleemiks puudulik info maksetaotluste järelpärimiste osas. Samuti tekitab probleeme seirenäitajate kogumine, kuna PRIA kogub ainult kohustuslikke seirenäitajaid ja ei võta arvesse tegevusgrupi strateegias seatud seirenäitajaid.
– Uue määruse koostamisel tuleks arvestada tegevusgruppide liikmete ning kohapealsete kogukondade arvamusega piirkonna määratlemisel. Eelistatud võimalus piirkonna määramisel võiks olla küla täpsusega.

Kaja Karlson
MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht