Üldkoosolek 11.-16.06

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku liikmete üldkoosoleku, mis toimub kirjalikult 11.06-16.06.2021

Üldkoosoleku päevakord:

  1. KKLM 2020 majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni ja audiitori arvamusega aruandele

Üldkoosoleku kokkukutsumisel lähtub KKLM juhatus mittetulundusühingute seadusest ja KKLM põhikirjast, mille p.5.6 järgi võib üldkoosolek vajadusel toimuda kirjalikult ning p.5.13 järgi loetakse otsus vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

Lisa 1: Audiitori arvamus 2020 majandusaasta aruandele
Lisa 2: Revisjonikomisjoni akt 2020 majandusaasta revideerimise kohta
Lisa 3: Kodukant Läänemaa 2020 majandusaasta aruanne